Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

 • Pročelnica: Zorica Hegedušić, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
 • Telefon: 033 638-130, Faks: 033-722-465
 • LEGALIZACIJA – informacije: 033/638-136
 • zorica.hegedusic@vpz.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama (fizičke osobe):

Virovitica:

 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati

Slatina:

 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati

Orahovica:

 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati

Radno vrijeme za pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, javne institucije, kao i geodete i projektante koji kontaktiraju u njihovo ime, svaki dan je uredovan radni dan.

Stranke mogu svakim radnim danom u pisarnici predavati zahtjeve, dopune dokumentacije i sl. u vremenu od 7,00 -15,00 sati.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove obavlja upravno-pravne, analitičko-planske, organizacijsko-tehničke, normativne i druge stručne poslove u upravnim područjima prostornog uređenja, graditeljstva, stanogradnje, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • izdavanje lokacijskih dozvola
 • potvrde parcelacijskih elaborata
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • izdavanje rješenja o uvjetima građenja
 • potvrde glavnog projekta
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • potvrde izvedenog stanja
 • izdavanje uporabnih dozvola
 • izdavanje dozvole za uklanjanje
 • obavlja poslove na donošenju odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja
 • obavljanje poslova prvostupanjskog postupka u upravnim područjima za koje je osnovan upravni odjel
 • rješavanje o prigovorima i žalbama na akte prvostupanjskog tijela jedinica lokalne samouprave
 • izrada nacrta općih akata iz nadležnosti upravnih tijela
 • praćenje, usklađivanje i koordiniranje ravnomjernog razvitka komunalnih djelatnosti i izgradnje komunalne infrastrukture te rada trgovačkih društava i ustanova iz svog djelokruga i predlaganje mjera za unaprjeđenje komunalnog gospodarstva
 • izrađivanje i provođenje dokumenata zaštite okoliša te vođenja propisane evidencije o stanju okoliša i emisijama u okoliš te izrađivanje akata iz područja zaštite okoliša
 • davanje mišljenja o usklađenosti planova intervencija u zaštiti okoliša jedinica lokalne samouprave sa županijskim planom intervencija u zaštiti okoliša
 • obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja gospodarenja komunalnim otpadom
 • obavljanje administrativno – tehničkih poslove za potrebe radnih tijela koje osniva Županija temeljem posebnih propisa u upravnim područjima iz nadležnosti upravnog odjela
 • praćenje propisa koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog odjela
 • proučavanje problematike djelatnosti iz svoje nadležnosti
 • poslove pripreme planskih, analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • poslove organiziranja i pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata te o drugim materijalima koje za potrebe tijela Županije pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz nadležnosti Upravnog odjela
 • poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine i župana

Oglasna ploča – (poveznica)

Zaštita okoliša:

Zaštita prirode:

Eksploatacija mineralnih sirovina:

 • Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika „Dravica – Zalata“ (preuzmi)

Prostorni planovi (poveznica)

Popis javnopravnih tijela (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2017. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2018. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2019. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2020. godina

Procjena vrijednosti nekretnina 2021. godina

Procjena vrijednosti nekretnina 2022. godina

Procjena vrijednosti nekretnina 2023. godina

Share Button