Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

 • Pročelnica: Zorica Hegedušić, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
 • Telefon: 033 638-130, Faks: 033-722-465
 • LEGALIZACIJA - informacije: 033/638-136
 • zorica.hegedusic@vpz.hr
Radno vrijeme za rad sa strankama (fizičke osobe): - Virovitica:
 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati
- Slatina:
 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati
- Orahovica:
 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati

Radno vrijeme za pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, javne institucije, kao i geodete i projektante koji kontaktiraju u njihovo ime, svaki dan je uredovan radni dan.

Stranke mogu svakim radnim danom u pisarnici predavati zahtjeve, dopune dokumentacije i sl. u vremenu od 7,00 -15,00 sati.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove obavlja upravno-pravne, analitičko-planske, organizacijsko-tehničke, normativne i druge stručne poslove u upravnim područjima prostornog uređenja, graditeljstva, stanogradnje, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • izdavanje lokacijskih dozvola
 • potvrde parcelacijskih elaborata
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • izdavanje rješenja o uvjetima građenja
 • potvrde glavnog projekta
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • potvrde izvedenog stanja
 • izdavanje uporabnih dozvola
 • izdavanje dozvole za uklanjanje
 • obavlja poslove na donošenju odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja
 • obavljanje poslova prvostupanjskog postupka u upravnim područjima za koje je osnovan upravni odjel
 • rješavanje o prigovorima i žalbama na akte prvostupanjskog tijela jedinica lokalne samouprave
 • izrada nacrta općih akata iz nadležnosti upravnih tijela
 • praćenje, usklađivanje i koordiniranje ravnomjernog razvitka komunalnih djelatnosti i izgradnje komunalne infrastrukture te rada trgovačkih društava i ustanova iz svog djelokruga i predlaganje mjera za unaprjeđenje komunalnog gospodarstva
 • izrađivanje i provođenje dokumenata zaštite okoliša te vođenja propisane evidencije o stanju okoliša i emisijama u okoliš te izrađivanje akata iz područja zaštite okoliša
 • davanje mišljenja o usklađenosti planova intervencija u zaštiti okoliša jedinica lokalne samouprave sa županijskim planom intervencija u zaštiti okoliša
 • obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja gospodarenja komunalnim otpadom
 • obavljanje administrativno – tehničkih poslove za potrebe radnih tijela koje osniva Županija temeljem posebnih propisa u upravnim područjima iz nadležnosti upravnog odjela
 • praćenje propisa koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog odjela
 • proučavanje problematike djelatnosti iz svoje nadležnosti
 • poslove pripreme planskih, analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • poslove organiziranja i pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata te o drugim materijalima koje za potrebe tijela Županije pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz nadležnosti Upravnog odjela
 • poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine i župana

Oglasna ploča - (poveznica)

Zaštita okoliša:

Zaštita prirode:

 • Glavna ocjena - Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare - informacija (poveznica)
 • Glavna ocjena - Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare - studija (poveznica)
 • Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (poveznica)
 • Utjecaj na ekološku mrežu (poveznica)
 • Rješenja razno (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Edukacijsko-poučna pješačka staza Banov brod, Općina Pitomača (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Edukacijsko-poučna pješačka staza „Staza mirisa bagrema“ Općina Čačinci (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata  za ekološku mrežu za zahvat: Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Poduzetnička zona Antunovac II s priključnim 10(20) kV vodom, HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnja dječjih igrališta u naseljima Općine Nova Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju dječjeg igrališta u Sladojevcima (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju dječjeg igrališta u Velikom Rastovcu (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za  građenje i opremanje dječjeg vrtića u Dolcima (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Poučno-edukativna pješačka staza „Zidine“, Općina Špišić Bukovica (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija (dogradnja) zgrade pomoćne namjene na k.č.br.157 k.o. Rušani (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Izgradnja stambene zgrade za povremeno stanovanje u Križnici, Petar Krpan, Zagreb (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Slatine (poveznica)
 • Rješenje o odbijanju zahtjeva Hrvatskih voda u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju otvorenog dječjeg igrališta u Turnašici (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja prilazne ceste od PZ Trnovača do N. Š. Zrinskog i rekonstrukcija ceste N. Š. Zrinskog od spoja s prilaznom cestom do obilaznice u Slatini (ispravak) (preuzmi)
 • Izgradnja građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – pješački i biciklistički most u Čađavici (preuzmi)
 • Rješenje za planirani zahvat, Izgradnja prilazne ceste od PZ Trnovača do N. Š. Zrinskog i rekonstrukcija ceste N. Š. Zrinskog od spoja s prilaznom cestom do obilaznice (preuzmi)
 • Rješenje za planirani zahvat, rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – autobusno stajalište i prostor za servis bicikla u Čađavici (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu – Izgradnja Centra kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam u Pitomači, Općina Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju obiteljske kuće u Rušanima, Đuro Benčik (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za prenamjenu livade u oranicu u Pitomači – Josip Sesvečan, Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za postavljanje plutajućeg objekta – vodenice na rijeci Dravi – Stjepan Molnar (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Izgradnja prometnica u PZ Turbina 3 u Slatini (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Vukosavljevica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – Izgradnja priključnog voda za TS Veliko Polje 1(225) (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – Izgradnja pomoćnog igrališta s pratećim sadržajem u Sopju (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za rekonstrukciju i prenamjenu stambene zgrade i dijela poslovne  zgade u Vukosavljevici, podnositelj zahtjeva podrum Vineda, Vukosavljevica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Uređenje parkirališta unutar cestovnog koridora na dijelu k.č.br. 870 i 851 k.o. Noskovci (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Čađavica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu „Kladarski breg“, Općina Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu „Podaršanj“, Općina Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje o ispravci pogreške u rješenju za zahvat: Postavljanje poučno-edukativne staze „Zidina“ u Općini Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata Poučno-edukativna staza „Zidina“ - obnova postupka, Općina Špišić Bukovica“ (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju uprave centra s gosp sadržajem u Pitomači (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu u k.o. Vukosavljevica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu u k.o. Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Sopje (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Mikleuš (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za EM za postavljanje vodenice na Dravi – izmjena projekta (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za rekonstrukciju NN mreže iz TS Noskovačka Dubrava (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti  za ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja sportskog pristaništa u Pitomači (preuzmi)
 • Rješenje o izgradnji niskonaponske mreže i javne rasvjete napajane iz TS 10(20)/0,4 kV Novi Gradac II – Bekovar (369) na katastarskim česticama k.č.br. 331 i 518 u k.o. Rušani prihvatljiv je za ekološku mrežu (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Ivica Silva, Bjelovar (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Moira d.o.o. Novi Budakovac (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Antun i Ivanka Škrinjar, Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Općina Čačinci (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Park prirode Papuk (preuzmi)
 • Rješenje za formiranje Poučno-edukativne pješačke staze Banov Brod – faza II., Općina Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje za izgradnju rekreativnog i edukativnog dječjeg igrališta u naselju Slatinski Drenovac, Park prirode Papuk (preuzmi)
 • Rješenje za uspostavu i uređenje poučne staze u Špišić Bukovici, Općina Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje za rekonstrukciju bazena za kupanje u naselju Križnica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Orahovice
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Gradina
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Suhopolje
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Nova Bukovica
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Voćin

Eksploatacija mineralnih sirovina:

 • Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika „Dravica – Zalata“ (preuzmi)

Prostorni planovi (poveznica)

Popis javnopravnih tijela (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2017. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2018. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2019. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2020. godina Procjena vrijednosti nekretnina 2021. godina Procjena vrijednosti nekretnina 2022. godina