Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Oglasna ploča

 • Toni Fadljević, Kladare - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju (dogradnja i prenamjena) građevine stambene namjene
 • Općina Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta, radi izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za Centar za posjetitelje Križnica – Interpretacijski centar rezervata biosfere Mura – Drava - Dunav
 • Sanja Kovačić, DinjevacGrađevinska dozvola za građenje građevine stambene namjene – stambena zgrada - obiteljska kuća
 • Zdravko Bakov, Rogovac - Građevinska dozvola za građenje građevine poljoprivredne namjene – spremište poljoprivredne mehanizacije
 • Općina SuhopoljeJavni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene – društveni dom – izmjena i dopuna građevinske dozvole
 • Virovitičko-podravska županijaDozvoljava se investitoru Hrvatski Telekom d.d. Zagreb radi građenja svjetlovodne kabelske kanalizacije na području Gornjeg Bazja 
 • Virovitičko-podravska županijaGrađevinska dozvola investitoru Ivanu Rajnoviću iz Rušana, za građenje građevine poljoprivredne namjene - spremište poljoprivrednih strojeva
 • Virovitičko-podravska županija - I. Izmjena i dopuna građevinske dozvole, izdana radi građenja kuće oproštaja, investitora Općine Suhopolje
 • Sanja Kovačić, Dinjevac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća
 • Virovitičko-podravska županijaGrađevinska dozvola radi  građenja obiteljske kuće, investitor Marija Jambrišak, Zagreb
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola investitoru Prajo beton d.o.o. Lukač, za dogradnju kata upravnog dijela poslovno-proizvodne građevine, dogradnju nadstrešnice poslovno-proizvodne građevine, građenje nadstrešnice 2, građenje nadstrešnice 3, građenje spremišta s nadstrešnicom
 • Ivan Rajnović, Rušani - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske građevine poljoprivredne namjene - spremište poljoprivrednih strojeva
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola investitoru Hrvatske vode, Zagreb, za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava – most na vodotoku županijski kanal, k.o. Brezovica
 • Hrvatski telekom d.d., Zagreb - Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izdavanja građevinske dozvole za kabelsku kanalizaciju
 • Virovitičko-podravska županijaRješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole Dubravku Hodaku iz Suhopolja
 • Virovitičko-podravska županijaGrađevinska dozvola Općini Lukač za građenje građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Lukaču
 • Vodakom d.o.o., Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izdavanja građevinske dozvole za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača - Izgradnja sanitarne kanalizacijske mreže naselja Velika Črešnjevica
 • Darko Bartolić, OkrugljačaDokaz o stanju i vrijednosti nekretnina te utvrđivanje naknade za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina i postupka nepotpunog izvlaštenja
 • Zdravko Sesvečan, Starogradački Marof - Dokaz o stanju i vrijednosti nekretnina te utvrđivanje naknade za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnina i postupka nepotpunog izvlaštenja
 • Općina Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta, radi izdavanja građevinske dozvole za gospodarsku zgradu – sportske prostorije
 • Virovitičko-podravska županijaLokacijska dozvola se izdaje HEP ODS Elektra Virovitica za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava za zahvat u prostoru: Izgradnja priključnih 10(20) kV vodova za TS 10(20)/0,4 kV Bušetina I (325), Okrugljača I (328), Lozan I (343), Rogovac I (346), Špišić Bukovica II – Bukovačka cesta (349) i Vukosavljevica – Bilogorska I (353)
 • Dubravko Hodak, Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje gospodarske građevine
 • Virovitičko-podravska županijaGrađevinska dozvola investitorici Marici Knežević iz Dugog Sela Lukačkog za građenje građevine gospodarske namjene - spremište i prostorije za uslužno čuvanje meda
 • Općina Lukač - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine javne i društvene namjene – društveni dom u Lukaču
 • Općina Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za kuću oproštaja na k. č. 455/1 k. o. Naudovac
 • Virovitičko-podravska županija – Građevinska dozvola Stjepanu Vošćaku iz Virovitice za građenje stambeno-gospodarske građevine u Dugom Selu Lukačkom
 • Marica Knežević, Dugo Selo Lukačko - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene
 • Hrvatske vode, Zagreb - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava – most na vodotoku Županijski kanal kod Brezovice
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola investitorici Patriciji Živko iz Pitomače za građenje građevine stambene namjene – stambena zgrada s garažom
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola investitoru Ivanu Šantiću iz Cabune za rekonstrukciju stambeno-poslovne građevine - dogradnja izložbeno-prodajnog prostora
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola investitoru  Franji Mareku iz Orešca za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća
 • Stjepan Vošćak, Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambeno-gospodarske građevine
 • Marko Mikša, Špišić Bukovica - Građevinska dozvola investitoru Marku Mikši iz Špišić Bukovice za    građenje građevine poljoprivredne namjene – spremišta poljoprivrednih proizvoda
 • Općina Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – izgradnja dijela nerazvrstane ceste na području Općine Suhopolje u Zrinsko Frankopanskoj ulici
 • Virovitičko-podravska županijaGrađevinska dozvola investitoru Danijeli Majstorović iz Rogovca za građenje gospodarske građevine poljoprivredne namjene - spremište poljoprivrednih strojeva
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola investitoru Lijeska - Corylus avellana consulting team d.o.o., Pčelić za građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene - kuća za odmor
 • Patricija Živko, Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – stambena zgrada s garažom
 • Franjo Marek, Orešac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene
 • Virovitičko-podravska županijaIzdala je lokacijsku dozvolu tvrtki GEO Poweg Zagocha d.o.o. Zagreb za zahvat u prostoru namijenjen eksploataciji mineralnih sirovina - Proizvodne bušotine PS-5 i PSGT-7 i utisnute bušotine SPGT-6 i PSGT-8 s radnim prostorom za smještaj bušećeg postrojenja i izgradnja naftno-rudarskog postrojenja s cjevovodima za eksploataciju geotermalne vode na Eksploatacijskom polju geotermalne vode „Slatina 2“
 • HEP ODS Elektra, ViroviticaJavni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole
 • Danijela Majstorović, Rogovac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske građevine poljoprivredne namjene - spremište poljoprivrednih strojeva
 • Lijeska - Corylus avellana consulting team d.o.o, PčelićJavni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene
 • Virovitičko-podravska županijaizdaje se građevinska dozvola investitoru Zlatku Deskaru iz Špišić Bukovice za rekonstrukciju i dogradnju stambene zgrade i izgradnju gospodarske zgrade
 • Virovitičko-podravska županijaizdaje građevinsku dozvolu investitoru Saši Dukariću iz Lipovca za građenje građevine stambene namjene
 • Virovitičko-podravska županijaizdaje građevinsku dozvolu investitoru Miloradu Dejanoviću iz Remagena za građenje građevine stambene namjene u Suhopolju
 • Ivica Bogović, SedlaricaJavni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za stambenu zgradu s garažom
 • Virovitičko-podravska županijagrađevinska dozvola javnoj ustanovi Lučka uprava Osijek za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – Sportsko pristanište u Pitomači
 • Virovitičko-podravska županijaGrađevinska dozvola za građenje Područne škole Vukosavljevica
 • HEP ODS d.o.o. ViroviticaIzmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Trnava III (388) s priključnim 10(20) kV vodom, građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije
 • Mladen Borovec, CabunaRješenje o uvjetima građenja, mijenja se i dopunjuje
 • Hrvatske vode, ZagrebJavni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka) – regulacija vodotoka Lendava, sanacija odrona i izgradnja biciklističko-pješačke staze na katastarskim česticama k.o. Špišić Bukovica
 • Virovitičko-podravska županija - Virovitičko-podravska županija izdala je lokacijsku dozvolu, Županijskoj upravi za ceste VPŽ, izdanu radi građenja građevine infrastrukturne namjene, 2.a skupine – Izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Drave na LC 400004 (Pitomača – Križnica)
 • Marin Škudar, Građevinska dozvola za dogradnju i nadogradnju stambene zgrade (višestambena zgrada), građenje pomoćne zgrade-garaža, k.o. Pitomača I (preuzmi)
 • HEP ODS Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava – izgradnja TS 10(20)0,4 kV Trnava III (388) s priključnim 10(20) kV vodom (preuzmi)
 • Županijska uprava za ceste VPŽ, Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – izgradnja cestovnog mosta preko rijeke Drave na LC 40004 (Pitomača – Križnica (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – izdaje građevinsku dozvolu investitorici Valeriji Šorgo iz Pitomače, za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Izdaje se građevinska dozvola investitoru Ćiro betoni, da rekonstruira postojeći proizvodni kompleks (preuzmi)
 • Općina Gradina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta za građenje građevine mješovite namjene – garaža za vatrogasna vozila (preuzmi)
 • Valerija Šorgo, Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole radi izgradnje stambene zgrade (preuzmi)
 • Pemper j.d.o.o., Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine mješovite namjene (preuzmi)
 • Ćiro betoni d.o.o., Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine proizvodne namjene (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Odbacuje se zahtjev koji je podnijela Tihomila Schmid za izdavanje građevinske dozvole za građevinu stambene namjene (preuzmi)
 • Stjepan Molnar, Budakovac - Javni poziv za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene (preuzmi)
 • Agroland d.o.o. Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole (preuzmi)
 • Luka Ilić, Špišić Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Virovitičko-podravska županija je investitoru Plinkom d.o.o. Pitomača, izdala građevinsku dozvolu za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava – izgradnja plinske mreže Pitomača – Križnica (do rijeke Drave), s odvojkom prema Ulici Šašnato Polje (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene - zgrada DVD-a Okrugljača (preuzmi)
 • Nepotpuno izvlaštenje nekretnina (preuzmi)
 • Marica Dorić, Rušani - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica, Špišić Bukovica - Virovitičko-podravska županija je općini Špišić Bukovici izdala građevinsku dozvolu za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstane ceste u naselju Rogovac (preuzmi)
 • Nepotpuno izvlaštenje nekretnina (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača - Građevinska dozvola, donesena radi izgradnje sustava vodoopskrbe naselja Križnica (preuzmi)
 • Moira d.o.o. Novi Budakovac – Rješenje za izgradnju poljoprivredno gospodarske zgrade za smještaj mehanizacije i opreme za proizvodnju peleta sa sunčanom elektranom na krovu (preuzmi)
 • Antun i Ivanka Škrinjar, Pitomača – Rješenje za rekonstrukciju poljoprivredne zgrade (preuzmi)
 • Plinkom d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja građevinske dozvole radi Izgradnju plinske mreže Pitomača – Križnica (do rijeke Drave) s odvojkom prema ulici Šašnato Polje (preuzmi)
 • Dragan Brdarić, Sesvete - Građevinska dozvola donesenu radi izgradnje prizemne stambene zgrade (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o., Pitomača – Virovitičko-podravska županija izdaje građevinsku dozvolu, za građenje infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda) 2.a skupine – izgradnja sustava vodoopskrbe prema naselju Križnica s odvojkom prema Ulici Šašnato Polje (preuzmi)
 • Mario Čupen, Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole radi rekonstrukcije građevine stambene namjene – Dogradnja stambene zgrade (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) - Izgradnja kanalizacije naselja Stari Gradac (preuzmi)
 • Agrimex d.o.o., Detkovac - Građevinska dozvola, donesenu radi izgradnje Poljoprivredne gospodarske građevine – spremišta strojeva u Detkovcu (preuzmi)
 • Branko Dvoržak, Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta vezano za izdavanje građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda ) -  Izgradnja kanalizacije Aglomeracije Pitomača (preuzmi)
 • Vladimir Banjanin, Vladimirovac - Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole građenja građevine stambene namjene - obiteljska kuća (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstane ceste u naselju Rogovac (preuzmi)
 • Dragan Brdarić, Sesvete - Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja građevinske dozvole za prizemnu stambenu zgradu (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja građevinske dozvole za Izgradnju sustava vodoopskrbe prema naselju Križnica s odvojkom prema Ulici Šašnato polje (preuzmi)
 • Pavle i Anđelka Matuš, Mala Črešnjevica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene i pomoćne zgrade, 2. b skupine (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete u dijelu naselja Levinovac iz TS 10(20)/0,4 kV Levinovac V (375)  (preuzmi)
 • Vedrana Filipović Marinić, Pitomača - Izdavanju građevinske dozvole radi izgradnje stambene zgrade, obiteljske kuće u Pitomači (preuzmi)
 • Đurđica Orenda, Mala Črešnjevica - Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole, građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća (preuzmi)
 • Lučka uprava Osijek - Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru – Sportsko pristanište u Pitomači (preuzmi)
 • Općina Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju pristupne ceste i pješačke staze, postavljanje javne rasvjete do Centra za kulturu zdravlja u Cabuni (preuzmi)
 • Josip Uskoković, Gradina - Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, donesen u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice (preuzmi)
 • Općina Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, 2. a skupine – društveni dom u k.o. Cabuna (preuzmi)
 • Đurađ Panić, Žiroslavlje - Javni poziv za uvid u spis predmeta, donesen u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice (preuzmi)
 • HEP ODS Zagreb - Građevinska dozvola donesenu radi izgradnje priključnog 10(20) kV voda za TS 10(20)/0,4 kV Suhopolje - kralja Tomislava II (230) (preuzmi)
 • HEP ODS Zagreb - Građevinska dozvola donesena radi rekonstrukcije priključnog 10(20) kV voda za TS 10(20)/0,4 kV Gornje Bazje I (216) (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Izdaje građevinsku dozvolu, tvrtki Vodakom Pitomača, donesenu radi rekonstrukcije postojeće kanalizacije – dogradnja kolektora (spoj postojećeg odvodnog kolektora crpilišta Lisičine i postojećeg kolektora u Ulici Petra Preradovića), 2.b skupine (preuzmi)
 • Općina Pitomača - Građevinska dozvola, radi građenja građevine - Interpretacijski centar rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav (preuzmi)
 • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, Osijek - Građevinska dozvola donesena radi  građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2.b skupine - Uprava centra s gospodarskim sadržajem (preuzmi)
 • Maja Drlja, Lukač - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene – obiteljska kuća, 2.b skupine (preuzmi)
 • Milenko Marković, Dugo Selo Lukačko - Javni poziv za uvid u spis predmeta vezano za izdavanje građevinske dozvole vezane za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća, 2.b skupine (preuzmi)
 • Petar Validžić, Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju građevine stambene namjene - obiteljska kuća (preuzmi)
 • Davor Vrbos, Cabuna - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju građevine stambene namjene – obiteljska kuća (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove VPŽ, donio je Odluku o izdavanju građevinske dozvole investitoru HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., za rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - Rekonstrukcija priključnog 10(20) kV voda za TS 10(20)/0,4 kV Kapela Dvor (211) (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene - zgrada DVD-a Okrugljača (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za Izgradnju 10(20) kV spojnih kabelskih vodova od TS 10(20)/0,4 kV "Greda 3 - Greda 1 - Greda 2 - TS 35/10 kV Pitomača" (preuzmi)
 • Darko Abramović, Grabrovnica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenja građevine poljoprivredne namjene (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Lokacijska dozvola donesena u postupku koji se vodi za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom, 2.a skupine, sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada „Klisa“ (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica - Javni poziv za izdavanje građevinske dozvole, građenje pješačkih staza u naselju Bušetina (preuzmi)
 • Prajo beton d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju benzinske postaje i rekonstrukciju državne ceste D5 (izgradnja priključka) (preuzmi)
 • Virkom, d.o.o. Virovitica - Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole, Aglomeracija Suhopolje - Polja za ozemljavanje mulja uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Suhopolje (preuzmi)
 • HEP ODS - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. b skupine – izgradnja niskonaponske mreže u dijelu naselja Trnava Cabunska (preuzmi)
 • Općina Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis za izdavanje lokacijske dozvole za rekonstrukciju pristupne ceste i pješačke staze, postavljanje javne rasvjete do centra za kulturu zdravlja u Cabuni (preuzmi)
 • Tomislav Penava, Cabuna - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - obiteljska kuća (preuzmi)
 • Ante Špoljarić, Rušani - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nadstrešnice za poljoprivredne strojeve (preuzmi)
 • Općina Lukač – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne namjene, kuće oproštaja (preuzmi)
 • Hrvoje Novosel, Orešac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje gospodarske zgrade (spremište poljoprivredne mehanizacije) (preuzmi)
 • Općina Zdenci - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava 2. skupine, kružni tok (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) – rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Dobrović (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije) – rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Bjelkovac (preuzmi)
 • Plimat d.o.o., Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu građevine poljoprivredne namjene u građevinsku turističke namjene (preuzmi)
 • OPG Darijo Sajko, Čađavica - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje poslovno – gospodarske građevine, silosa sa sušarom i pratećim objektima (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb - Javni poziv za uvid u spis donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u dijelu naselja Levinovac iz TS 10(20)/0,4 kV Levinovac IV (360) (preuzmi)
 • Valipile d.o.o., Sesvete - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju Sabirno-otkupnog mjesta za žitarice Kladare (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb - Javni poziv za uvid u spis koji se vodi za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole za izgradnju TS 10(20)/0.4 CS Đolta 2 s priključnim 10(20) kV vodom (preuzmi)
 • HEP ODS, Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije –„Rekonstrukcija priključnog 10(20) kV voda za TS 10(20)/04 kV Budrovac I (228)“, 2. skupine, na građevnim česticama 171/22 i 171/3, k.o. Budrovac Lukački (preuzmi)
 • Dubravko Sljepčević, Vukosavljevica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • HEP ODS Zagreb – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za energetski sustav, spojni vod 10(20) kV Bistrica – Španat (preuzmi)
 • Grad Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste – spoj prigradskog naselja Golo Brdo sa Špišić Bukovicom (preuzmi)
 • Grad Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju (prenamjenu i dogradnju) poslovne građevine u građevine javne i društvene namjene (visoko učilište) (preuzmi)
 • Plinkom d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju srednjetlačne plinske mreže prirodnog plina na području općine Pitomača (preuzmi)
 • Darko i Vjekoslav Bajsar, Kladare - Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne zgrade (preuzmi)
 • Općina Čađavica, Čađavica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine - pješački i biciklistički most na postojećoj građevnoj čestici (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb - Javni poziv za uvid u spis donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za TS Trnava III. s priključnim vodom (preuzmi)
 • Branka i Tomo Filipović, Pitomača - Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za dogradnju poslovne zgrade – Doma za starije i nemoćne osobe (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Lokacijska dozvola za Sustav navodnjavanja Lukač (preuzmi)
 • Podrum Vineda d.o.o., Vukosavljevica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za prenamjene i građenje nekoliko zgrada (preuzmi)
 • Grad Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevina infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - Izgradnja prometnica u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini (preuzmi)
 • HEP d.d. Zagreb - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje nadzemne kabelske mreže Čačinci (preuzmi)
 • Papuk plin d.o.o. Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje distributivnog plinovoda (preuzmi)
 • Krešimir Škrnički, Brezik - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća (zamjenska zgrada) na postojećoj građevnoj čestici (preuzmi)
 • Općina Voćin, Voćin - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - rekonstrukcija Ulice Nikole Šubića Zrinski u Voćinu (preuzmi)
 • Dragutin Mikulčić, Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru - rekonstrukcija građevine stambene namjene (višestambena zgrada) - preuređenje nadstrešnice iznad ulaza u zgradu u balkon i zamjena dijela postojeće stolarije stana na 1. katu (preuzmi)
 • Andrijana Melnica, Crikvenica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje pomoćne zgrade, 2. skupine (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića Virovitica - Javni poziv za uvid u spis donesen u postupku koji se vodi za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - Sustav navodnjavanja Lukač (preuzmi)
 • Marija Horvat, Budrovac Lukački – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat građenje građevine stambene namjene i građenje građevine stambeno pomoćne namjene (preuzmi)
 • Plinkom, d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju srednjotlačne plinske mreže naselja Pitomača (preuzmi)
 • Đuro Benčik, Novi Gradac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade (preuzmi)
 • Grad Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru javne i društvene namjene - rekonstrukcija javnih zgrada i površina u sklopu revitalizacije spomenika parkovne arhitekture u Slatini (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – I. faza izgradnje sustava odvodnje – gravitacijski kolektori K-S18, K-S18.1 i CS-S18 s pripadajućim tlačnim cjevovodom, 2. skupine (preuzmi)
 • HEP ODS Virovitica - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije) – rekonstrukcija niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Slatina 8 – Cvjetna, 2. skupine (preuzmi)
 • Milan Spitek, Dinjevac - Javni poziv za uvid u spis, donesen u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građevinu gospodarske namjene - Silos - spremište za žitarice (preuzmi)
 • Ljiljana i Elmir Omerović, Hisings - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća, na postojećoj građevnoj čestici (preuzmi)
 • Marijana Krešo, Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, - obiteljska kuća, k.o. Hum Voćinski (Hum) (preuzmi)
 • Ivo Grgić, Turanovac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća (preuzmi)
 • Općina Crnac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje pješačkog i biciklističkog mosta (preuzmi)
 • Božica Kučan, Kapela Dvor – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izvođenje zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) - uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja Borik s ispusnim vodom (preuzmi)
 • Hrvatske ceste d.o.o. - Građevinska dozvolu za Rekonstrukciju raskrižja ulica, Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Kršimira IV. u Pitomači na državnoj cesti DC2, 1. skupine (preuzmi)
 • HEP d.d. Zagreb – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača - I. Izmjena i dopuna građevinske dozvole, za građenje građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine - izgradnja vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda) – glavni opskrbni cjevovod Slatina – Lukavac i spojni opskrbni cjevovod naselja Lukavac, 2. skupine (preuzmi)
 • Ljerka Radić, Brezovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine, stambene namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Građevinska dozvola za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vukosavljevica –2, 2. skupine (preuzmi)
 • Općina Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine sportsko – rekreacijske namjene, Sportsko rekreacijskog centra Pitomača (preuzmi)
 • Neven Habijanić, Trg kralja Tomislava 3/1, Pitomača - Javni poziv za uvid u spis koji se vodi za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu zgradu na dijelu Pitomača II., Križnica (preuzmi)
 • Josip Šuvak, Turanovac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju, dogradnju obiteljske kuće (preuzmi)
 • HEP ODS, Zagreb - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (prijenos električne energije) – rekonstrukcija niskonaponske mreže iz TS 10(20)/0,4 kV Slatina 8 – Ivana Meštrovića, 2. skupine (preuzmi)
 • Energy 9 d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – parovod i toplovod, 2. skupine (preuzmi)
 • Goran Ivošević, Detkovac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju obiteljske kuće (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izvođenje zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) - Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja Borik (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izvođenje zahvata u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda) - Sanitarno - fekalna kanalizacija naselja Mikleuš (preuzmi)
 • Novčić više d.o.o. Zdenci - Javni poziv za uvid u spis predmeta postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukture namjene sustava proizvodnje plina i električne energije - Bioplinsko postrojenje (preuzmi)
 • Krijesnica d.o.o. Gornje Bazje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambeno-poslovne i gospodarske građevine (preuzmi)
 • Voda d.o.o. Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 2. skupine naselja Zdenci (preuzmi)
 • Zoran Spahija, Korija - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Općina Crnac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje pješačkog i biciklističkog mosta u Crncu (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Građevinska dozvola za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vukosavljevica – 1., 2. skupine (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Građevinsku dozvolu za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica - Ulica Bukovački vinogradi (Aglomeracija Virovitica), 2. skupine (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis za izdavanje rješenja o izmjenama i dopunama građevinske dozvole za izgradnju vodoopskrbe visoke zone naselja, Velika Črešnjevica, Sedlarica, Turnašica (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - VII. faza – izgradnje sustava odvodnje – naselje Kozice (preuzmi)
 • Zlatko Vuk i Romana Vuk, Čađavički Lug, Osječka 74 - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene - obiteljska kuća u Čađavičkom Lugu (preuzmi)
 • Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj, Eparhija slavonska, Crkvena općina Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene - Srpski kulturni centar u Slatini (preuzmi)
 • FILA d.o.o. Voćin - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene - sušara i parionica, nadstrešnica za gotov proizvod i spremište za sječku u Voćinu (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Građevinsku dozvolu za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac  - 3. Faza (Aglomeracija Suhopolje) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Rješenje za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac  - 1. i 2. Faza (Aglomeracija Suhopolje) (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - XI. faza – izgradnje sustava odvodnje (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja  Vukosavljevica - 2 (Aglomeracija Virovitica) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Vukosavljevica - 1 (Aglomeracija Virovitica) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica  - Građevinska dozvola za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda naselja Lozan (Aglomeracija Virovitica) (preuzmi)
 • Dinko Zubić, Jugovo Polje - Javni poziv za uvid u spis predmeta izdan u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica – Ulica Bukovački vinogradi (Aglomeracija Virovitica) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o., Virovitica - Građevinska dozvola za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac (Aglomeracija Špišić Bukovica) (dopis) (građevinska dozvola)
 • Grad Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - rekonstrukcija ceste, javnih površina, oborinske odvodnje i ulične rasvjete u Ulici bana Jelačića u Slatini (preuzmi)
 • Obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk i javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk
 • Javna rasprava o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Papuk (preuzmi)
 • Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Prostornog plana Parka prirode Papuk (preuzmi)
 • Petar Krpan, Zagreb - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene za povremeno stanovanje (preuzmi)
 • Igor Đanić, Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Voda d.o.o. Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda naselja Zdenci, Bankovci i Duga Međa (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene u naselju Levinovac (preuzmi)
 • Dubravko Hodak, Suhopolje – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Općina Nova Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene - društveni dom u Gornjem Viljevu (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja Rješenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. - Građevinska dozvola za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Dugo Selo Lukačko, Aglomeracija Suhopolje (dopis), (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola za izvođenje zahvata u prostoru gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - sustav za navodnjavanje Kapinci - Vaška - II. faza (preuzmi)
 • DIBA d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za izgrađene građevine (preuzmi)
 • Marija Škalec, Špišić Bukovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene – dogradnja stambene zgrade pomoćnom prostorijom (preuzmi)
 • Virkom d.o.o., Virovitica - Građevinska dozvola za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Okrugljača i Bušetina s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda – II. faza, investitor Virom d.o.o. (dopis), (građevinska dozvola)
 • Komrad d.o.o., Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: glavni vodoopskrbni cjevovod Mačkovac-Hum i distributivna vodovodna mreža naselja Hum i Hum Varoš (preuzmi)
 • Dražen Hrvojić, Starogradački Marof - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu poslovnog prostora te proširenje prenoćišta (preuzmi)
 • Ivana Kukić, Borova - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Srednja škola Stjepana Sulimanca, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat građenje građevine gospodarske namjene – spremište poljoprivrednih proizvoda i strojeva (preuzmi)
 • Mario i Martina Tkalčec, Otrovanec - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Danijel Kunić, Otrovanec - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat rekonstrukcija građevine stambene i pomoćne namjene (preuzmi)
 • Ivan Orešković, Pčelić - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Jasmina Bukvić, Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Ivica Vuri, Dinjevac – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Plantaže d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdan u postupku koji se vodi za izdavanje izmjene akta kojim je odobreno građenje radi građenja I i II. faze Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac  - Aglomeracije Suhopolje (bivša Aglomeracija Gradina) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje III. faze Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac  - Aglomeracije Suhopolje (bivša Aglomeracija Gradina) (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Dugo Selo Lukačko  - Aglomeracije Suhopolje, bivša Aglomeracija Gradina (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, izdan u postupku koji se vodi za izdavanje građevinske dozvole za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac  - Aglomeracije Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - IV. faza izgradnje sustava odvodnje – naselje Medinci (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina  - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - II. faza izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S19 i CS-S19 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S19. (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina  - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - VIII. faza izgradnje sustava odvodnje – naselje Sladojevci (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina  - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - XII. faza – rekonstrukcija sustava odvodnje – Grad Slatina (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina  - Javni poziv  za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine – izgradnja vodospreme “Slatina 2” (preuzmi)
 • Općina Sopje - Javni poziv  za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - Dječji vrtić Sopje (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - TS 10(20)/0.4 Radosavci - odlagalište otpada s priključnim 10(20)kV vodom (preuzmi)
 • Općina Nova Bukovica - Javni poziv u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za društveni dom u Bjelkovcu (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola za građenje vodne pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Lokacijska dozvola za obnovu državne seste D2, dionica Suhopolje – Sladojevci, dionica 007 od km 12+395 do km 27+177, duljine 14,8 km, investitor Hrvatske ceste d.o.o. (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta za vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - niskonaponska mreža i javna rasvjeta u dijelu naselja Levinovac (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - niskonaponska mreža i javna rasvjeta u dijelu naselja Levinovac (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - niskonaponska mreža i javna rasvjeta u dijelu naselja Levinovac (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju stambene zgrade i prenamjenu u poslovnu zgradu na katastarskoj čestici k.č.br. 136 k.o. Gaćište (Stari Budakovac, Čorova 9) (preuzmi)
 • HEP d.d. Zagreb – javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije iz KTS Orahovica 10 i TTS Orahovica 1. 2. skupine (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - III. faza izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S16 i K-S17 i CS-S16 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S16 (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - VI. faza izgradnje sustava odvodnje – naselje Markovo (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru, građenje građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - IX. faza izgradnje sustava odvodnje - naselje Bakić (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru, građenje građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - X. faza izgradnje sustava odvodnje - naselje Novi Senkovac (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru, građenje građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - izgradnja novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine - V. faza izgradnje sustava odvodnje - gravitacijski kolektori K-S13, K-S14, K-S15 i CS-S13 s pripadajućim tlačnim cjevovodom T-S13 (preuzmi)
 • HEP - ODS Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - rekonstrukcija priključnog voda 10(20) kV, za TS 10(20)/0,4 kV Vaška - Karaula Zanoš i spojnog voda 10(20) kV Kapinci - Gornji Miholjac (preuzmi)
 • Općina Lukač - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić Gornje Bazje (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Javna rasprava za cestovni most preko rijeke Drave na lokalnoj cesti 40004 s pristupnim cestama i obaloutvrde na dionici rijeke Drave u naselju Križnica (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Izmjenu i dopunu lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja ulica, Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV. u Pitomači na državnoj cesti DC2, investitor Općina Pitomača (preuzmi)
 • Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3 - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku koji se vodi za izdavanje lokacijske dozvole za Obnovu državne ceste D2, dionica Suhopolje – Sladojevci, dionica 007 duljine 14,8 km (preuzmi)
 • Općina Gradina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene društveni dom Bačevac (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - niskonaponska mreža u dijelu naselja Trnava Cabunska (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje društvenog doma Bačevac (preuzmi)
 • HEP ODS Zagreb - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku koji se vodi za izdavanje lokacijske dozvole za građevine infrastrukturne namjene – Izgradnja TS 10(20)/0.4 kV Trnava III (388) s priključnim 10(20) kV vodom, investitor HEP-ODS (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, za rekonstrukciju raskrižja ulica, Ljudevita Gaja, Petra Preradovića i Petra Krešimira IV. u Pitomači, investitor Općina Pitomača (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru: Sustav za navodnjavanje Kapinci - Vaška II. faza (preuzmi)
 • Marija Horvat, Budrovac Lukački - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - rekonstrukcija dijela 10(20) kV dalekovoda Hum (preuzmi)
 • Općina Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine javne i društvene namjene - Nadstrešnica za izletnike (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje niskonaponske mreže i javne rasvjete u dijelu naselja Levinovac (preuzmi)
 • Općina Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju – Pregrade na rukavcu starog toka rijeke Drave u Križnici, investitor Općina Pitomača (preuzmi)
 • Cestogradnja d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna rješenja za građenje građevine stambeno-poslovno-javne namjene u Slatini (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – proširenje kanalizacijske mreže u Slatini (preuzmi)
 • Općina Lukač (za stranku Luku Pelca nepoznate adrese) - Poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju – Dječjeg vrtića, investitor Općina Lukač (preuzmi)
 • Damir Harmunt, Pčelić - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Anita Feđver, Arcot - Javni poziv za uvid u spis predmeta. Poziva se Igor Stojšić, nepoznate adrese, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju - Izgradnja niskonaponske mreže i javne rasvjete u dijelu naselja Levinovac, investitor HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Sustav za navodnjavanje Kapinci - Vaška – II. faza (preuzmi)

 • Općina Mikleuš - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene - kuća oproštaja u Balincima (preuzmi)
 • Plantaže d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (preuzmi)
 • Geosistem d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta za ishođenje Rješenja o utvrđivanju građevne čestice od k. o. Virovitica, naselje Brezik, općina Lukač (preuzmi)
 • Općina Suhopolje - Građevinska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito komunalno servisne djelatnosti - reciklažno dvorište 2. skupine (preuzmi)
 • HEP ODS Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole (preuzmi)
 • Josip Čapo, Crnac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača - građevinska dozvola za kanalizaciju Aglomeracije Pitomača (naselja Pitomača, Kladare, Otrovanec, Mala i Velika Črešnjevica, Grabrovnica i Dinjevac), odnosno za Fazu 1 u kojoj su naselja Pitomača, Kladare, Dinjevac, Grabrovnica i Otrovanec (preuzmi)
 • Grad Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica, Vinogradska 4 - Dozvoljava se Općini Špišić Bukovica, rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - uređenje okoliša dijela Ulice Vladimira Nazora u Špišić Bukovici (preuzmi)
 • Općina Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za nerazvrstanu cestu u mjestu Sedlarica (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju kanalizacije Aglomeracija Pitomača – I. FAZA, naselja Pitomača, Kladare, Dinjevac, Grabrovnica i Otrovanec (preuzmi)
 • Voda d.o.o. Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Poison city d.o.o. Otrovanec - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Snježana Jurišić, Bačevac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Anamarija i Martin Kovačić, Čačinci - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Plinkom d.o.o. Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta za rekonstrukciju srednjotlačne plinske mreže prirodnog plina na području općine Pitomača (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju Aglomeracije Suhopolje - Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Jugovo Polje, Naudovac, Orešac, Gaćište, Cabuna, Pčelić i Borova (preuzmi)
 • Danijel Novosel, Zvonimirovac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (preuzmi)
 • Radlovac d.d. Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine (preuzmi)
 • Vinko Sič, Brezovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (preuzmi)
 • Pilana Ivča, Lukač – građevinska dozvola za rekonstrukciju i prenamjenu dijela postojeće zgrade, građenje poslovne zgrade, građevina proizvodne namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Lokacijska dozvola za Aglomeraciju Suhopolje – Polja za ozemljavanje mulja uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Suhopolje (preuzmi)
 • Petar Đukanović, Detkovac - Poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Tihomir Mandić, Bačevac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Josip Rokinger, Pčelić - Poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Ivica Mikić, Pilana Ivča – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Energy 9 d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine energetskog sustava prijenosa električne energije kabelski 35 kV dalekovod (preuzmi)
 • Grad Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju ulazne ceste u poduzetničku zonu Turbina 3 (preuzmi)
 • Ana Gagulić, Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i nadogradnju građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Župa sv. Ivana Krstitelja, Špišić Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju Polja za ozemljavanje mulja uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Suhopolje (preuzmi)
 • Danijel Kovačević, Levinovac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Željko Rengel, Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine poslovne namjene (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Lokacijska dozvolu, KLASA: UP/I-350-05/17-01/000013, URBROJ: 2189/1-08/2-17-0007, od 21. rujna 2017. godine za Aglomeraciju Špišić Bukovica - Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - I. Izmjena i dopuna lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000031, URBROJ: 2189/1-08/2-17-10, od 21. srpnja 2017. godine za Aglomeraciju Suhopolje - Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Građevinska dozvola investitoru Vodakom Pitomača za izgradnju vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica (preuzmi)
 • Poljoprivredno gospodarstvo Titanik, Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja II. izmjene i dopune građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (preuzmi)
 • Vodakom d.o.o., Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje kanalizacije naselja Stari Gradac (preuzmi)
 • Dragoslav Marčetić, Gradina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za dogradnju obiteljske kuće (preuzmi)
 • Ivan Duvnjak, Gradina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Željko Slaviček, Starogradački Marof - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Denis Nemčević, Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju TS 19/0, 4kV Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju energetskog sustava dalekovod DV 10 (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta. Pozivaju se nasljednici Kate Kladušić iz Trnave Cabunske, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole energetskog sustava distribucije električne energije (preuzmi)
 • Hrvatska elektroprivreda d.d. - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja i dopune građevinske dozvole za izgradnju energetskog sustava kabelske mreže u Novoj Jošavi (preuzmi)
 • Toni Marić, Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za prenamjenu stambene zgrade (preuzmi)
 • Margita Jančec, Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine gospodarske namjene - spremište poljoprivrednih strojeva i alata (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. Virovitica - Lokacijska dozvola od 31. kolovoza 2017. godine za Aglomeraciju Špišić Bukovica - Sustav prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Okrugljača i Bušetina s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (preuzmi)
 • Udruga vinogradara i voćara "Sveti Ivan" Špišić Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (preuzmi)
 • Matija Sreš, Pepelane - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju pristupne ceste s priključcima za komunalnu infrastrukturu (poziv)
 • Komrad d.o.o. Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju novog sustava odvodnje aglomeracije Slatina, te rekonstrukciju postojećeg sustava odvodnje šireg centra Slatine (preuzmi)
 • Dražen i Ksenija Mimić, Crnac - Javni poziv za uvid u spis predmeta, poziva se Dragica-Marija Filković na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene (preuzmi)
 • HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju 10(20) kV rasklopnog postrojenja CS Novi Gradac s priključnim 10(20) kV vodom (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Okrugljača i Bušetina s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda (preuzmi)
 • Denis Nemčević, Pitomača – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju obiteljske kuće s izgradnjom bazena (preuzmi)
 • Jasmina Bukvić, Virovitica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Općina Sopje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Novaki - Zidine (preuzmi)
 • Mladen Mišković, Stari Gradac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje obiteljske kuće (preuzmi)
 • Komrad d.o.o.- Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje vodnogospodarskog sustava korištenja voda naselja Dobrović (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene u Lozanu (preuzmi)
 • Općina Zdenci - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za prometni sustav cestovnog prometa, most na Zdenačkoj rijeci (preuzmi)
 • Drago Grabovac, Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Virkom - Javni poziv za uvid u spis predmeta za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Kapela Dvor i Turanovac, investitor Virkom d.o.o. (preuzmi)
 • Virkom - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Rušani, Gradina, Brezovica i Bačevac (preuzmi)
 • HEP - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju niskonaponske mreže i javne rasvjete u Španatu (preuzmi)
 • HEP - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje energetskog sustava prijenosa električne energije TS 35/10 kV Orahovica - Čačinci (preuzmi)
 • Dragan Pavoković iz Crnca - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune građevinske dozvole za Ugostiteljski objekt - Caffe bar u Pitomači (preuzmi)
 • VIPnet - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju kabelske kanalizacije od Trgu sv. Josipa do Ulice Vladimira Nazora u Slatini (preuzmi)
 • Siniša Nemet, Orešac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za obiteljsku kuću (preuzmi)
 • OPG Ivan Kaladić – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sušaru za ljekovito bilje (preuzmi)
 • Saša Pančić, Suhopolje - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za sušaru za kamilicu (preuzmi)
 • HEP - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje TS 10 (20) (preuzmi)
 • Grad Orahovica – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, gradska tržnica (preuzmi)
 • Virkom - Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Dugo Selo Lukačko, investitor Virkom d.o.o., (preuzmi)
 • Vodakom - Javni poziv za uvid u spis predmeta, za izgradnju vodoopskrbe visoke zone naselja Velika Črešnjevica, Sedlarica i Turnašica, investitor Vodakom d.o.o. (preuzmi)
 • Virkom - Javni poziv za uvid u spis predmeta, za građenje Sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda naselja Jugovo Polje, Naudovac, Orešac, Gaćište, Cabuna, Pčelić i Borova, investitor Virkom d.o.o. (preuzmi)
 • Županijska uprava za ceste VPŽ - Javni poziv za uvid u spis predmeta za rekonstrukciju raskrižja županijskih cesta ŽC4005 i ŽC4010 (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Izvješće o tržištu nekretnina Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu (preuzmi)
 • Hrvatska elektroprivreda - javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za Kabel KB 10 (20) kV priključni za TS (20) kV Kapavac 1 (preuzmi)
 • VIRKOM - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda dijela naselja Špišić Bukovica - Ulica Bukovački vinogradi (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Rješenje radi ispravljanja pogreške u Lokacijskoj dozvoli po zahtjevu Općine Pitomača (preuzmi)
 • Komunalno Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje pješačkih staza u naselju Otrovanec (preuzmi)
 • VIRKOM - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Virovitica - Sabirnog kolektora naselja Brezik (preuzmi)
 • Grad Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za središnji gradski trg (preuzmi)
 • HEP - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta za zahvat u prostoru (preuzmi)
 • Grad Slatina - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za uređenje okoliša dijela Ulice Vladimira Nazora u Špišić Bukovici (preuzmi)
 • HEP - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije Slatina (preuzmi)
 • Virkom d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za građenje sustava odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Virovitica - sabirnog kolektora naselja Brezik (preuzmi)
 • Općina Čačinci - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru izgradnje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - mini kružno raskrižje u Pitomači (preuzmi)
 • Grad Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa (preuzmi)
 • HEP - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije u Čačincima (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica - izdana građevinska dozvola za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Špišić Bukovica (preuzmi)
 • HEP - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za interpolacije TS Orahovica; transformatorske stanice TS 10 Orahovica; građenje građevine distribucije električne energije Orahovica (preuzmi)
 • Općina Špišić Bukovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u naselju Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Općina Pitomača - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija nerazvrstane ceste u mjestu Sedlarica (preuzmi)
 • HEP Operator distribucijskog sustava – Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, Dalekovod 35kV (preuzmi)

 • Plinkom d.o.o. Pitomača – Javni poziv za uvid i spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru rekonstrukcije srednjotlačne plinske mreže prirodnog plina na području Općine Pitomača. (preuzmi)
 • Radlovac d.o.o. Orahovica - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – transformatorska stanica TS 10 (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene: sustava naodnjavanja Novi Gradac - Detkovac, 3. skupine (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija – Građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene: sustav odvodnje i naodnjavanja Đolta – I. faza, 3. skupine (preuzmi)
 • Komrad d.o.o. - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - dogradnja kanalizacijskog sustava Slatina – proširenje kanalizacijske mreže, 3. skupine (preuzmi)
 • Županijska uprava za ceste Virovitičko-podravske županije - Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa kružno raskrižje (preuzmi)
 • Hrvatske vode - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka – uređenje potoka Čađavica i Slanac, 3. skupina (preuzmi)
 • Općina Crnac - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava pješačka staza (preuzmi)
 • HEP Operator distribucijskog sustava – Javni poziv za uvid u spis predmeta (rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, voda Bistrica) (preuzmi)
 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. - Javni poziv za uvid u spis predmeta (postupak izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije Orahovica - Čačinci, 3. skupine) (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje sustava odvodnje i navodnjavanja „Đolta – I. Faza“ (preuzmi)
 • Virovitičko-podravska županija - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građanje sustava navodnjavanja „Novi Gradac – Detkovac“ (preuzmi)
 
 • Hrvatski telekom d.d. - Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava u Voćinu) (preuzmi)
 
 • HEP Operator distribucijskog sustava – Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije u dijelu naselja Dugo Selo Lukačko) (preuzmi)
 
 • Hrvatske vode - Javni poziv za uvid u spis predmeta (zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava uređenja voda i vodotoka – uređenje potoka Stublovac i Potočani) i Javni poziv za uvid u spis predmeta (zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – retencija Stublovac) (preuzmi)
 
 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. - Javni poziv za uvid u spis predmeta (građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – nadzemna kabelska mreža NN mreža Novo Petrovo Polje (preuzmi)
 
 • KTC d.d. - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (preuzmi)
 
 • Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (preuzmi)
 
 • Općina Sopje - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (preuzmi)
 
 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene (preuzmi)
 
 • Radlovac d.d. - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za transformatorsku stanicu i priključni vod vodovoda (preuzmi)
 
 • Donje Predrijevo - Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene u Starom Petrovom Polju (preuzmi)
 
 • Slatina - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice za obiteljsku kuću (preuzmi)
 
 • Zdenci - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građeinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene - Hrvatska Elektroprivreda (preuzmi)
 
 • Četekovac - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za obiteljsku kuću Mario Tonc (preuzmi)
 
 • Grad Orahovica - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za parkovni paviljon (preuzmi)
 
 • Općina Pitomača - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za proširenje javne rasvjete (preuzmi)
 
 • Hrvatska Elektroprivreda d.d. Zagreb - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za dalekovod (preuzmi)
 
 • Grad Orahovica - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za spoj nerazvrstane ceste na lokalnu cestu (preuzmi)
 
 • Virovitičko-podravska županija - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za projekt navodnjavanja Kapinci-Vaška (preuzmi)
 
 • Općina Čađavica - uvid u spis predmeta - izgradnja nerazvrstane ceste (preuzmi)
 
 • HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica - Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne enrgije - rekonstrukcija niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Starin (preuzmi)
 
 • HEP-ODS d.o.o., Elektra Virovitica - Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju niskonaponske mreže i javne rasvjete u naselju Donje Bazje (preuzmi)
 
 • Virkom d.o.o. - Rješenje o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta - Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gornje Bazje (preuzmi)
 
 • Virovitičko-podravska županija - Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju sustava navodnjavanja Novi Gradac - Detkovac (preuzmi)
 
 • Virkom d.o.o. - Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju fekalne kanalizacije naselja Gornje Bazje, 3. skupine (preuzmi)
 
 • HEP-ODS d.o.o. Zagreb, DP "Elektra" Virovitica - Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju niskonaponske mreže i javne rasvjete u selu Novi Antunovac, 3. skupine (preuzmi)
Skip to content