Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za poslove župana i opće poslove

PROČELNICA
Jasna Abramović, dipl.iur.
Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
Telefon: 033/638-110
E-mail: jasna.abramovic@vpz.hr
URED ŽUPANA
033/638-100
ured.zupana@vpz.hr

PISARNICA
033/638-112
pisarnica@vpz.hr

JAVNA NABAVA
033/743-124
javna.nabava@vpz.hr

ODNOSI S JAVNOŠĆU
033/638-119
info@vpz.hr

MATIČNI UREDI
maticni.ured@vpz.hr

Virovitica
033/743-212
033/743-214
033/743-215
033/743-175
033/743-176

Slatina
033/401-981

Orahovica
033/401-537

Pitomača
033/782-261

Suhopolje
Srijeda i petak od 7 h do 15 h.
033/771-414

Voćin
Ponedjeljak i četvrtak od 7 h do 15 h
033/565-118

Služba za poslove župana i opće poslove, stručna je služba koja obavlja upravno-pravne, analitičko-informativne, normativne, organizacijsko-tehničke i druge stručne i zajedničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije.
Služba za poslove župana i opće poslove u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja:

 • stručne i administrativno-tehničke poslove za župana i druge dužnosnike Županije
 • poslove vezane za ostvarivanje plana i programa aktivnosti župana i zamjenika župana,
 • poslove usklađivanja i unapređenja komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima upravnih tijela Županije u cilju bolje informiranosti te pravovremenog obavljanja poslova i zadataka,
 • poslove organizacije i vođenja protokola
 • poslove odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacije aktivnosti županijskih tijela u medijima, uređivanja i distribucije Županijske kronike
 • poslove uspostave i održavanja web stranice Županije,
 • poslove informatičke podrške za potrebe upravnih tijela
 • poslove razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja upravnih tijela Županije i podizanja kvalitete pružanja javnih usluga Županije,
 • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije
 • poslove u svezi rada i radnih odnosa dužnosnika Županije te službenika i namještenika upravnih tijela,
 • poslove vezane uz ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • poslove u vezi predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba,
 • poslove vezane za suradnju s udrugama te sufinanciranja rada udruga (natječaji za sufinanciranje rada udruga, prikupljanje izvješća udruga, izrada godišnjeg izvješća)
 • poslove pripreme plana nabave Županije
 • poslove pripreme i provedbe postupaka javne nabave za Županiju i njezine proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave,
 • poslove vođenja propisanih evidencija javne i jednostavne nabave
 • poslove pripreme i provedbe postupaka jednostavne nabave iz djelokruga Službe
 • poslove provedbe projekata čiji je nositelj Županija sufinanciranih iz fondova Europske unije i nacionalnih izvora, u suradnji s drugim upravnim tijelima
 • poslove uredskog poslovanja i arhive županijskih tijela,
 • obavljanje administrativnih poslova za potrebe provođenja lokalnih, parlamentarnih, predsjedničkih i drugih izbora u suradnji s drugim upravnim tijelima
 • opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (organiziranje i nadziranje održavanja i čišćenja službenih prostorija Županije, zaštitarska i čuvarska služba, pružanje usluga reprezentacije i slično),
 • vođenje brige o tehničkoj ispravnosti službenih vozila, prijevoz župana i ostalih dužnosnika Županije te poslove dostave kao i druge poslove vezane uz korištenje službenih vozila,
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Službe.

 

Služba obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 • poslove u vezi upisa udruga i upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • poslove u vezi upisa zaklada u registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
 • osobna stanja građana: promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registru životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
 • registar birača: vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradi izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača
 • određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
 • donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima
 • druge opće i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Službe.

Informacija Europske komisije i država članica Europske unije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama

Share Button