Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za poslove župana i opće poslove

 • Zahtjev za dodjelu brojčane oznake javnopravnom tijelu
 • Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi)
 • Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (preuzmi)
 • Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi)
 • Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (preuzmi)
 • Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (preuzmi)
 • Suglasnost za prijavu poslovnih subjekata u Registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku (preuzmi)

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

 • Zahtjev za dopuštenje (preuzmi)
 • Zahtjev za EM izdavanje mišljenja strategije planovi i programi (preuzmi)
 • Zahtjev za EM izdavanje mišljenja zahvati (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje mišljenja o potrebi PUO (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje uvjeta zaštite prirode (preuzmi)
 • Zahtjev za provođenje postupka ocjene o potrebi PUO (preuzmi)
 • Zahtjev za provođenje postupka ocjene o potrebi SPUO 1 (preuzmi)
 • Zahtjev za provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti strategije plana i programa za EM (preuzmi)
 • Zahtjev za provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za EM (preuzmi)
 • Zahtjev za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš (preuzmi)
 • Zahtjev za provođenje postupka SPUO (preuzmi)
 • Zahtjev za dopunu ili ispravak podnesenog zahtjeva (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kojoj ne prethodi lokacijska dozvola (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kojoj prethodi lokacijska dozvola (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje klauzule pravomoćnosti (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o ispravku greške (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o produljenju važenja građevinske dozvole (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o promjeni imena odnosno tvrtke investitora (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu ili dio građevine (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2017. godine (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, propisa o područjima posebne državne skrbi (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu čestice (preuzmi)
 • Zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole kojoj ne prethodi izmjena i dopuna lokacijske dozvole (preuzmi)
 • Zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole kojoj prethodi izmjena i dopuna lokacijske dozvole (preuzmi)
 • Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole (preuzmi)
 • Zahtjev za prijavu početka građenja ili izvođenja radova za jednostavne i druge građevine i radove (preuzmi)
 • Zahtjev za prijavu početka građenja ili nastavka radova na temelju građevinske dozvole (preuzmi)
 • Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine (preuzmi)

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

 • Zahtjev za prijavu promjena u upisnik dobavljača božićnih drvaca (preuzmi)
 • Zahtjev za upis u upisnik dobavljača božićnih drvaca (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru (preuzmi)
 • Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar (preuzmi)
 • Prijava za upis ortaka u obrtni registar (preuzmi)
 • Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja domaće radinosti (preuzmi)
 • Prijava za upis u obrtni registar (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanja izvatka iz obrtnog registra (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje EU potvrde (preuzmi)
 • Prijava prijevoza za vlastite potrebe (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje izvoda licencije zbog zamjene vozila (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje licencije za unutarnji javni cestovni prijevoz (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice (preuzmi)
 • Odjava pružanja usluga turističkog vodiča (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj (preuzmi)
 • Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (preuzmi)
 • Odjava obavljanja ugostiteljskih djelatnosti u ugostiteljskom objektu na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (preuzmi)
 • Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u Upisnik božićnih drvaca (preuzmi)

Upravni odjel za obrazovanje i demografiju

 • Obrazac financijskog izvještaja u kulturi (preuzmi)
 • Obrazac opisnog izvještaja u kulturi (preuzmi)
 • Prijava za upis u očevidnik kazališta (preuzmi)
 • Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (preuzmi)
 • Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta (preuzmi)
 • Obrazac čeka za osnovno obrazovanje (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta za obrazovanje odraslih (preuzmi)
 • Dnevnik rada – pomoćnici u nastavi (preuzmi)
 • Zahtjev ministarstvu nadležnom za obrazovanje radi davanja suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika (preuzmi)
 • Zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika (preuzmi)
 • Mišljenje Stručnog povjerenstva upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja o pravu na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika (preuzmi)
 • Prijava za upis u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu pravne osobe u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
 • Pravilnik o registru športskih djelatnosti – opće odredbe (preuzmi)
 • Prijava za upis promjena u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
 • Zahtjev za upis fizičke osobe u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
 • Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz registra sportskih djelatnosti (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
 • Upisna područja – matične i područne škole (preuzmi)
 • Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole (preuzmi)
 • Zahtjev za upis  u drugu osnovnu školu izvan upisnog područja (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja (preuzmi)
 • Odluka o imenovanju predsjednika i članova stručnog povjerenstva škole (preuzmi)
 • Odluka o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika (preuzmi)
 • Mišljenje stručnog povjerenstva škole prije upisa u prvi razred osnovne škole (preuzmi)
 • Mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva škole o psihofizičkog stanju djeteta/učenika (preuzmi)
 • Mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva srednje škole o psihofizičkom stanju djeteta/učenika (preuzmi)
 • Mišljenje o utvrđenoj psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika (preuzmi)
 • Mišljenje Stručnog povjerenstva Upravnog odjela o psihofizičkom stanju djeteta, učenika (preuzmi)
 • Mišljenje stručnog povjerenstva škole o djetetu, učeniku koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik (preuzmi)
 • Mišljenje nastavničkog vijeća o učeniku koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik (preuzmi)
 • Mišljenje Stručnog povjerenstva Upravnog odjela o djetetu, učeniku koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik (preuzmi)
 • Potvrda o završenome programu pripremne nastave hrvatskog jezika (preuzmi)

Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb

 • Obrazac izričite pisane suglasnosti (besplatna pravna pomoć) (preuzmi)
 • Obrazac zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći (preuzmi)
 • Obrazac zahtjeva za pravnu pomoć u drugoj državi članici Europske unije (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje potvrde o obiteljskom stanju (preuzmi)
 • Zahtjev za potvrđivanje izjave o uzdržavanju za kalendarsku (preuzmi)
 • Izjava o imovini i dohotku JNP (preuzmi)
 • Izjava o imovini i dohotku NN (preuzmi)
 • Izjava o sastavu kućanstva JNP (preuzmi)
 • Izjava o sastavu kućanstva NN (preuzmi)
 • Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu – vojni (preuzmi)
 • Obrazac 2HB – besplatni udžbenici (preuzmi)
 • Obrazac 3HB – prihodi članova kućanstva – besplatni udžbenici (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje objave za povlašteni prijevoz u unutarnjem putničkom prometu invalidne osobe (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (preuzmi)
 • Trogodišnji Program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (preuzmi)
 • Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (preuzmi)
 • Plan provođenja humanitarne akcije (preuzmi)
 • Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći (preuzmi)
 • Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma, povećanje osobne invalidnine i doplatak za njegu i pomoć druge osobe (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene (preuzmi)
 • Zahtjev za ovjeru knjige evidencija o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike – HV (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pripomoć u kući (preuzmi)
 • Zahtjev za izdavanje potvrde HRVI (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje činjenice da li je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu obuhvaćena osnovnim standardom obveznog zdravstvenog osiguranja (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma HRVI odbijeni statusi (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje statusa MVO-a (preuzmi)
 • Zahtjev za dodjelu stambenog kredita (preuzmi)
 • Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma (preuzmi)
 • Zahtjev za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje na teret sredstava proračuna RH kao osobi nesposobnoj za rad bez sredstava za uzdržavanje (preuzmi)
 • Zahtjev za ukop uz vojnu počast za identificiranog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preuzmi)
 • Obrazac 1 – Zahtjev za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata i prava po osnovi oštećenja organizma (preuzmi)
 • Obrazac 2 – Zahtjev za priznavanje posebnog dodataka (preuzmi)
 • Obrazac 3 – Zahtjev za priznavanje prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila civilnih invalida Domovinskog rata I. do IV. skupine (preuzmi)
 • Obrazac 4 – Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu i prava na obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine (preuzmi)
 • Obrazac 5 – Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti civilnog invalida iz Domovinskog rata I. – IV. skupine koji je do smrti bio korisnik dodatka na njegu i pomoć druge osobe (preuzmi)
 • Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć za civilne stradalnike iz Domovinskog rata (preuzmi)
 • Zahtjev za novčanu naknadu za civilne stradalnike iz Domovinskog rata (preuzmi)
Share Button