Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

 

Služba za poslove župana i opće poslove

Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi)
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (preuzmi)
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (preuzmi)
Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (preuzmi)
Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (preuzmi)

Služba za javne financije

 

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

Zahtjev za dopuštenje (preuzmi)
Zahtjev za EM izdavanje mišljenja strategije planovi i programi (preuzmi)
Zahtjev za EM izdavanje mišljenja zahvati (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje mišljenja o potrebi PUO (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje uvjeta zaštite prirode (preuzmi)
Zahtjev za provođenje postupka ocjene o potrebi PUO (preuzmi)
Zahtjev za provođenje postupka ocjene o potrebi SPUO 1 (preuzmi)
Zahtjev za provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti strategije plana i programa za EM (preuzmi)
Zahtjev za provođenje postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za EM (preuzmi)
Zahtjev za provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš (preuzmi)
Zahtjev za provođenje postupka SPUO (preuzmi)
Z16 Zahtjev za izdavanje pravomoćnosti (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola 1 2 1 (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola 21 (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole 1 (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje očitovanja (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje očitovanja da nije potreban akt za gradnju (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje preslika (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje Rješenja o ispravljanju greške u aktu (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje Rješenja o utvrđivanju građevinske čestice (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje Uporabne dozvole za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. 10. 2007. godine (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine sagrađene prije 15. veljače 1968. godine (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevine, izgrađene, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi odnosno područjima posebne državne skrbi (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o statusu čestice (preuzmi)
Zahtjev za prijavu početka građenja ili nastavka radova (preuzmi)
Zahtjev za prijavu početka uklanjanja radova (preuzmi)

Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu

Zahtjev za prijavu promjena u upisnik dobavljača božićnih drvaca (preuzmi)
Zahtjev za upis u upisnik dobavljača božićnih drvaca (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru (preuzmi)
Prijava za upis izdvojenog pogona u obrtni registar (preuzmi)
Prijava za upis ortaka u obrtni registar (preuzmi)
Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja domaće radinosti (preuzmi)
Prijava za upis u obrtni registar (preuzmi)
Zahtjev za izdavanja izvatka iz obrtnog registra (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje EU potvrde (preuzmi)

Prijava prijevoza za vlastite potrebe (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje izvoda licencije zbog zamjene vozila (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje licencije za unutarnji javni cestovni prijevoz (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti (preuzmi)
Zahtjev za oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta (preuzmi)
Zahtjev za oslobađanje plaćanja cestarine (preuzmi)

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine (preuzmi)

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča i izdavanje iskaznice (preuzmi)
Odjava pružanja usluga turističkog vodiča (preuzmi)

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj (preuzmi)
Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (preuzmi)
Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (preuzmi)
Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (preuzmi)

Upravni odjel za obrazovanje i demografiju

Prijava za upis u očevidnik kazališta (preuzmi)
Prijava za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (preuzmi)
Prijava za upis u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta (preuzmi)

Obrazac čeka za osnovno obrazovanje (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta za obrazovanje odraslih (preuzmi)

Dnevnik rada - pomoćnici u nastavi (preuzmi)
Zahtjev ministarstvu nadležnom za obrazovanje radi davanja suglasnosti za uključivanje pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika (preuzmi)
Zahtjev za osiguravanje prava na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika (preuzmi)
Mišljenje Stručnog povjerenstva upravnog tijela županije nadležnog za poslove obrazovanja o pravu na potporu pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika (preuzmi)

Prijava za upis u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu pravne osobe u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
Pravilnik o registru športskih djelatnosti - opće odredbe (preuzmi)
Prijava za upis promjena u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
Zahtjev za upis fizičke osobe u registar športskih djelatnosti (preuzmi)
Zahtjev za brisanje fizičke osobe iz registra sportskih djelatnosti (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje izvatka o upisu fizičke osobe u registar športskih djelatnosti (preuzmi)

Upisna područja - matične i područne škole (preuzmi)
Zahtjev za prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole (preuzmi)
Zahtjev za upis  u drugu osnovnu školu izvan upisnog područja (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja (preuzmi)
Odluka o imenovanju predsjednika i članova stručnog povjerenstva škole (preuzmi)
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, učenika (preuzmi)
Mišljenje stručnog povjerenstva škole prije upisa u prvi razred osnovne škole (preuzmi)

Mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva škole o psihofizičkog stanju djeteta/učenika (preuzmi)
Mišljenje i prijedlog stručnog povjerenstva srednje škole o psihofizičkom stanju djeteta/učenika (preuzmi)
Mišljenje o utvrđenoj psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta,učenika (preuzmi)
Mišljenje Stručnog povjerenstva Upravnog odjela o psihofizičkom stanju djeteta, učenika (preuzmi)
Mišljenje stručnog povjerenstva škole o djetetu, učeniku koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik (preuzmi)
Mišljenje nastavničkog vijeća o učeniku koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik (preuzmi)
Mišljenje Stručnog povjerenstva Upravnog odjela o djetetu, učeniku koji ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik (preuzmi)
Potvrda o završenome programu pripremne nastave hrvatskog jezika (preuzmi)

Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb

Obrazac izričite pisane suglasnosti (besplatna pravna pomoć) (preuzmi)
Obrazac zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći (preuzmi)
Obrazac zahtjeva za pravnu pomoć u drugoj državi članici Europske unije (preuzmi)

Zahtjev za izdavanje potvrde o obiteljskom stanju (preuzmi)
Zahtjev za potvrđivanje izjave o uzdržavanju za kalendarsku (preuzmi)

Izjava o imovini i dohotku JNP (preuzmi)
Izjava o imovini i dohotku NN (preuzmi)

Izjava o sastavu kućanstva JNP (preuzmi)
Izjava o sastavu kućanstva NN (preuzmi)

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu - vojni (preuzmi)

Obrazac 2HB – besplatni udžbenici (preuzmi)
Obrazac 3HB – prihodi članova kućanstva – besplatni udžbenici (preuzmi)

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike (preuzmi)

Zahtjev za izdavanje objave za povlašteni prijevoz u unutarnjem putničkom prometu invalidne osobe (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (preuzmi)

Trogodišnji Program rada pravne osobe koja podnosi Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (preuzmi)
Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije (preuzmi)
Plan provođenja humanitarne akcije (preuzmi)
Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći (preuzmi)
Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (preuzmi)

Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma, povećanje osobne invalidnine i doplatak za njegu i pomoć druge osobe (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene (preuzmi)
Zahtjev za ovjeru knjige evidencija o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike – HV (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pripomoć u kući (preuzmi)
Zahtjev za izdavanje potvrde HRVI (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje činjenice da li je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu radi ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu obuhvaćena osnovnim standardom obveznog zdravstvenog osiguranja (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma HRVI odbijeni statusi (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje statusa MVO-a (preuzmi)
Zahtjev za dodjelu stambenog kredita (preuzmi)
Zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma (preuzmi)
Zahtjev za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje na teret sredstava proračuna RH kao osobi nesposobnoj za rad bez sredstava za uzdržavanje (preuzmi)
Zahtjev za ukop uz vojnu počast za identificiranog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (preuzmi)
       

Skip to content