Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

  • Pročelnik: Ivan Horvat, dipl. iur.
  • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
  • Telefon: 033 638-104
  • Faks: 033 722-465
  • tajnistvo@vpz.hr
  • ivan.horvat@vpz.hr
Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu stručna je služba koja obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Županijske skupštine i župana, te zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti Županije.

U okviru svog djelokruga Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja sljedeće:

  • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kao i radnih tijela čiji je osnivač župan ukoliko ti poslovi nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela
  • poslove pružanja pravne i druge stručne pomoći vijećnicima Skupštine i njihovim klubovima
  • poslove praćenja izvršavanja Programa rada Županijske skupštine
  • poslove praćenja propisa koje donosi Hrvatski sabor te, kada je to u interesu Županije, priprema stručne analize, podatke i materijale za potrebe zastupnika s područja Županije
  • poslove izrade općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Skupštine, pravno- tehničke obrade akata pripremljenih za sjednice ovih tijela, te poslove proučavanja i davanja stručnih mišljenja o pitanjima koja razmatraju tijela Županije ili su vezana za njihov rad i postupanje
  • poslove pružanja stručne pomoći upravnim tijelima Županije u pripremi nacrta akata iz njihove nadležnosti radi osiguranja utvrđenih pravno-tehničkih i nomotehničkih pravila sukladno poslovničkim odredbama
  • poslove objavljivanja donesenih akata tijela Županije u službenom glasniku Županije te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija
  • poslove vođenja zapisnika sa sjednica županijskih tijela, te sređivanje i čuvanje zapisnika i izvorne dokumentacije ovih tijela
  • poslove vođenja evidencija o donesenim aktima županijskih tijela objavljenim u Službenom glasniku Županije
  • stručne poslove u svezi s izborom i imenovanjima odnosno postavljenjima i razrješenjima dužnosnika Županije i ostalih osoba koje imenuje ili razrješava Skupština
  • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele županijskih i državnih priznanja
  • obavlja i druge opće i zajedničke poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine i župana.
Skip to content