Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

 • Pročelnik: Ivan Horvat, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-104
 • Faks: 033 722-465
 • tajnistvo@vpz.hr
 • ivan.horvat@vpz.hr

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu stručna je služba koja obavlja poslove koji se odnose na upravljanje imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije, te poslove upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske koji su povjereni županijama sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 155/2023.).

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja i normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Županijske skupštine i župana, te zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti Županije.

U okviru svog djelokruga Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja sljedeće:

 • poslove upravljanja imovinom u vlasništvu Virovitičko-podravske županije,
 • poslove upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske povjerene sukladno Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 155/23.)
 • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kao i radnih tijela čiji je osnivač župan ukoliko ti poslovi nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela
 • poslove pružanja pravne i druge stručne pomoći vijećnicima Skupštine i njihovim klubovima
 • poslove praćenja izvršavanja Programa rada Županijske skupštine
 • poslove praćenja propisa koje donosi Hrvatski sabor te, kada je to u interesu Županije, priprema stručne analize, podatke i materijale za potrebe zastupnika s područja Županije
 • poslove izrade općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Skupštine, pravno- tehničke obrade akata pripremljenih za sjednice ovih tijela, te poslove proučavanja i davanja stručnih mišljenja o pitanjima koja razmatraju tijela Županije ili su vezana za njihov rad i postupanje
 • poslove pružanja stručne pomoći upravnim tijelima Županije u pripremi nacrta akata iz njihove nadležnosti radi osiguranja utvrđenih pravno-tehničkih i nomotehničkih pravila sukladno poslovničkim odredbama
 • poslove objavljivanja donesenih akata tijela Županije u službenom glasniku Županije te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija
 • poslove vođenja zapisnika sa sjednica županijskih tijela, te sređivanje i čuvanje zapisnika i izvorne dokumentacije ovih tijela
 • poslove vođenja evidencija o donesenim aktima županijskih tijela objavljenim u Službenom glasniku Županije
 • stručne poslove u svezi s izborom i imenovanjima odnosno postavljenjima i razrješenjima dužnosnika Županije i ostalih osoba koje imenuje ili razrješava Skupština
 • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele županijskih i državnih priznanja
 • obavlja i druge opće i zajedničke poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine i župana.

Upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.
 
Kome se podnose zahtjevi?

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose: 

za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske – Županiji, Gradu – sjedištu županije ili velikom gradu (Pula, Velika Gorica, Kaštela, Vinkovci i Samobor), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi

 • zahtjevi organizacija civilnog društva – Ministarstvu
 • za planinarske objekte:
  • na području nacionalnog parka ili parka prirode – javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode
  • izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode – Ministarstvu
 • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove – sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području  nekretnina nalazi.
 
Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove – sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.
 
Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu.
 
Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.
 
Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.
 
Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.

Share Button