Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu

 • Pročelnik: Ivan Horvat, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-104
 • Faks: 033 722-465
 • tajnistvo@vpz.hr
 • ivan.horvat@vpz.hr

Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu stručna je služba koja obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske, organizacijsko-tehničke i druge stručne i tehničke poslove neposredno vezane uz rad Županijske skupštine i župana, te zamjenika župana kao nositelja izvršne vlasti Županije.

U okviru svog djelokruga Služba za pravne poslove i lokalnu samoupravu obavlja sljedeće:

 • poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela, kao i radnih tijela čiji je osnivač župan ukoliko ti poslovi nisu u nadležnosti drugih upravnih tijela
 • poslove pružanja pravne i druge stručne pomoći vijećnicima Skupštine i njihovim klubovima
 • poslove praćenja izvršavanja Programa rada Županijske skupštine
 • poslove praćenja propisa koje donosi Hrvatski sabor te, kada je to u interesu Županije, priprema stručne analize, podatke i materijale za potrebe zastupnika s područja Županije
 • poslove izrade općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Skupštine, pravno- tehničke obrade akata pripremljenih za sjednice ovih tijela, te poslove proučavanja i davanja stručnih mišljenja o pitanjima koja razmatraju tijela Županije ili su vezana za njihov rad i postupanje
 • poslove pružanja stručne pomoći upravnim tijelima Županije u pripremi nacrta akata iz njihove nadležnosti radi osiguranja utvrđenih pravno-tehničkih i nomotehničkih pravila sukladno poslovničkim odredbama
 • poslove objavljivanja donesenih akata tijela Županije u službenom glasniku Županije te poslove nakladništva informativnih i drugih publikacija
 • poslove vođenja zapisnika sa sjednica županijskih tijela, te sređivanje i čuvanje zapisnika i izvorne dokumentacije ovih tijela
 • poslove vođenja evidencija o donesenim aktima županijskih tijela objavljenim u Službenom glasniku Županije
 • stručne poslove u svezi s izborom i imenovanjima odnosno postavljenjima i razrješenjima dužnosnika Županije i ostalih osoba koje imenuje ili razrješava Skupština
 • poslove u svezi ustanovljenja i dodjele županijskih i državnih priznanja
 • obavlja i druge opće i zajedničke poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine i župana.
Share Button