Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Procjena utjecaja zahvata na okoliš (PUO):

Javna rasprava za eksploataciju ugljikovodika na eksploatacijskom polju „Zlata – Dravica“

Javna rasprava (preuzmi)

PP Orahovica – Izgradnja farme za tov junadi u Zdencima

Informacija (preuzmi)

Elaborat zaštite okoliša (preuzmi)

Rješenje za namjeravani zahvat (preuzmi)

Javna rasprava za Podravsku brzu cestu, dionica Suhopolje – Slatina

Javna rasprava za Podravsku brzu cestu, dionica Suhopolje – Slatina (preuzmi)

Javna rasprava za eksploatacijsko polje Žervanjska, područje grada Orahovice

Eksploatacija keramičke gline na eksploatacijskom polju Orahovica 1

Retencija Stublovac

Uređenje potoka Stublovac i Potočani

OCJENA o potrebi PUO za zahvat: Izgradnja bazenskog kompleksa s pratećim sadržajima u Virovitici

OCJENA o potrebi PUO za zahvat: Uređenje virovitičkih jezera

OCJENA o potrebi PUO zahvata: Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac i uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000″

JAVNA RASPRAVA za magistralni plinovod Slatina – Velimirovac

OCJENA o potrebi PUO zahvata: Uređenje potoka Čađavica i Slanac od km 20+438 do km 21+320, općina Voćin

  • Ocjena o potrebi PUO zahvata (preuzmi)
  • Informacija o zahtjevu Hrvatskih voda o ocjeni i potrebi procjene utjecaja na okoliš za Uređenje potoka Čađavica i Slanac u općini Voćin (preuzmi)
  • Rješenja (preuzmi)

 

Share Button