Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA MJERILA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Postupak za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga je uređen Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/2022, 46/2022, u daljnjem tekstu Zakon o socijalnoj skrbi), a pokreće se na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje ustanove, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe odnosno na zahtjev fizičke osobe koja ima namjeru pružati socijalne usluge.

Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb utvrđuje ispunjavanje mjerila za pružanje socijalnih usluga za domove socijalne skrbi, centre za pomoć u kući, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe te fizičke osobe koje djelatnost socijalne skrbi obavljaju kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike utvrđuje ispunjavanje mjerila za pružanje socijalnih usluga za Hrvatski zavod za socijalni rad i Obiteljski centar.

Za pružanje socijalnih usluga pravne i fizičke osobe moraju ispunjavati mjerila prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluga propisanih Pravilnikom koji donosi nadležni ministar, a zahtjevu za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih mjerila.

Zahtjev i sva potrebna dokumentacija podnosi se neposredno ili šalje preporučeno poštom na adresu: Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica.
Po zaprimanju zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga, koje sastavlja zapisnik s nalazom i mišljenjem, a o ispunjavanju mjerila rješenjem odlučuje jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb. Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga donosi se na razdoblje od tri godine. Pružatelj usluge koji želi pružati usluge nakon isteka roka određenog rješenjem kojim se odobrava pružanje socijalnih usluga dužan je najkasnije 60 dana prije isteka roka podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje socijalnih usluga.

Pravne osobe i fizičke osobe koje pružaju socijalne usluge kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik mogu početi pružati socijalne usluge po izvršnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.
U roku od osam dana od dana pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb upisuje pružatelja usluge u registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Kontrola
Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je za pružatelje socijalnih usluga kojima je donio rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga najmanje jednom godišnje obavljati kontrolu ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga utvrđenih rješenjem, a o utvrđenim nepravilnostima obavještava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe, fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik te udomiteljske obitelji.
Zapreke za rad u djelatnosti socijalne skrbi te postupanje poslodavaca vezano uz pribavljanje dokaza i utvrđivanje postojanja zapreka za rad u djelatnosti socijalne skrbi su propisani čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi.

Socijalne usluge su: prva socijalna usluga i usluga sveobuhvatne procjene i planiranja koje pružaju stručni radnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad te socijalne usluge koje mogu pružati i ostali pružatelji: savjetovanje, stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, obiteljska medijacije, psihosocijalni tretman osoba u riziku od nasilničkog ponašanja, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i smještaj.

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Ustanove socijalne skrbi su Hrvatski zavod za socijalni rad, Obiteljski centar, dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući.
Republika Hrvatska je osnivač Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Obiteljskog centra, a može biti i osnivač doma socijalne skrbi, dok jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te vjerske zajednice, trgovačka društva, udruge i druge domaće i strane pravne ili fizičke osobe mogu osnovati dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i zakonom kojim se uređuju ustanove.

Dom socijalne skrbi je javna ustanova koja se osniva za pružanje socijalnih usluga kao što su: savjetovanje, stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i smještaj.
Dom socijalne skrbi se može osnovati kao: centar za odgoj i obrazovanje, centar za rehabilitaciju, centar za pružanje usluga u zajednici , dom za odrasle osobe i dom za starije osobe.
Osnivači doma socijalne skrbi, osim Republike Hrvatske, dužni su od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zatražiti ocjenu usklađenosti akta o osnivanju ustanove sa Zakonom o socijalnoj skrbi i zakonom kojim se uređuju ustanove. Ministarstvo je dužno donijeti rješenje o usklađenosti i dostaviti ga osnivaču najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, a ako rješenje ne donese u propisanom roku, smatra se da je u akt usklađen sa zakonima.
Domom socijalne skrbi upravlja upravno vijeće, a dom ima stručno vijeće koje čine svi stručni radnici. Upravno vijeće sklapa s ravnateljem ugovor o radu na vrijeme od četiri godine, a za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 205. Zakona o socijalnoj skrbi.
Privremeni ravnatelj doma socijalne skrbi dužan je najkasnije dva mjeseca prije planiranog početka rada doma podnijeti zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga u domu socijalne skrbi.

Centar za pomoć u kući je ustanova socijalne skrbi koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih usluga pomoći u kući (organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba). Centrom za pomoć u kući upravlja i vodi ga ravnatelj, koji donosi statut centra, uz suglasnost osnivača.

UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE OSOBE I OBRTNICI KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik koji, osim obavljanja druge djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima, pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.
Organizacijska jedinica u pravnoj osobi kojoj se pružaju socijalne usluge mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj doma socijalne skrbi (čl. 205. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi), osim ako pruža samo usluge pomoći u kući.
Organizacijska jedinica u pravnoj osobi u kojoj najmanje pet stručnih radnika pruža socijalne usluge mora imati stručno vijeće, a na način rada, sastav i ovlasti stručnog vijeća na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o stručnom vijeću doma socijalne skrbi.
Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik mogu pružati socijalne usluge kao što su: savjetovanje, stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, obiteljska medijacije, psihosocijalni tretman osoba u riziku od nasilničkog ponašanja, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i smještaj.

PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI ILI OBRTA

Fizička osoba može samostalno kao profesionalnu djelatnost ili obrtnik pružati socijalne usluge savjetovanja u savjetovalištu i usluge pomoći u kući.

Savjetovalište
Fizička osoba u savjetovalištu pruža stručnu pomoć radi prevladavanja osobnih poteškoća i osnaživanja djece, odraslih i starijih osoba pružanjem socijalnih usluga: psihosocijalnog savjetovanja, socijalnog mentorstva, obiteljske medijacije, psihosocijalnog tretmana osoba u riziku od nasilničkog ponašanja i psihosocijalne podrške.
Usluge savjetovanja u savjetovalištu može obavljati fizička osoba ako: ima završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij za obavljanje stručnih poslova u djelatnosti socijalne skrbi i edukaciju iz područja savjetodavnog odnosno terapijskog rada i najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi i dodatne edukacije, ima poslovnu i zdravstvenu sposobnost, ima položen stručni ispit i odobrenje nadležne komore za samostalan rad u skladu s posebnim zakonom, nije u radnom odnosu, odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost te ima odgovarajući prostor i opremu.
Više osoba može osnovati zajedničko savjetovalište.

Fizička osoba kao pružatelj pomoći u kući
Fizička osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu, poslovnu i zdravstvenu sposobnosti može najviše 40 sati tjedno pružati usluge pomoći u kući korisnika, koje mogu obuhvaćati: organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću), obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

NADZOR

Unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga provodi ustanova socijalne skrbi. Udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe provode unutarnji nadzor nad radom svojih ustrojstvenih jedinica i radnika koji pružaju socijalne usluge.
Ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi za najviše 20 korisnika nisu dužne provoditi unutarnji nadzor.
Način provođenja unutarnjeg nadzora i njegov sadržaj pravilnikom propisuje nadležni ministar.

Inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa te općih i pojedinačnih akata pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, a provode ga inspektori Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
Način provođenja inspekcijskog nadzora i njegov sadržaj pravilnikom propisuje nadležni ministar.

PRESTANAK PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA

Prestanak pružanja socijalnih usluga reguliran je čl. 237. Zakona o socijalnoj skrbi, kojim su propisani i slučajevi u kojima jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb donosi rješenje o prestanku pružanja socijalnih usluga te briše pružatelja usluga iz registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Obiteljski domovi
Domovi socijalne skrbi
Skip to content