Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

POSTUPAK ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA MJERILA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

Postupak za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga je uređen Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 18/22, 46/22, 71/23, u daljnjem tekstu Zakon o socijalnoj skrbi), a pokreće se na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje ustanove, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe odnosno na zahtjev fizičke osobe koja kao obrtnik ima namjeru pružati socijalne usluge. 

Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb utvrđuje ispunjavanje mjerila za pružanje socijalnih usluga za domove socijalne skrbi, centre za pomoć u kući, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe te fizičke osobe koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao obrtnik.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike utvrđuje ispunjavanje mjerila za pružanje socijalnih usluga za Hrvatski zavod za socijalni rad i Obiteljski centar.

Za pružanje socijalnih usluga pravne i fizičke osobe moraju ispunjavati mjerila prostora, opreme, stručnih i drugih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluga propisanih Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga(Narodne novine br. 110/22, u daljnjem tekstu Pravilnik), a zahtjevu za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih mjerila.

Zahtjev i sva potrebna dokumentacija podnosi se neposredno ili šalje preporučeno poštom na adresu: Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica.

Po zaprimanju zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga, koje sastavlja zapisnik s nalazom i mišljenjem, a o ispunjavanju mjerila rješenjem odlučuje  jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb. Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga donosi se na razdoblje od tri godine. Pružatelj usluge koji želi pružati usluge nakon isteka roka određenog rješenjem kojim se odobrava pružanje socijalnih usluga dužan je najkasnije 60 dana prije isteka roka podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje socijalnih usluga.

Pravne osobe i fizičke osobe koje pružaju socijalne usluge mogu početi pružati socijalne usluge po izvršnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

U roku od osam dana od dana pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb upisuje pružatelja usluge u registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

Pružatelj socijalne usluge smještaja kojem je zabranjen rad ne smije nastaviti s pružanjem usluge smještaja niti podnijeti novi zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalne usluge smještaja najmanje tri godine od dana pravomoćnosti rješenja o zabrani rada.

Kontrola

Jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb dužan je za pružatelje socijalnih usluga kojima je donio rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga najmanje jednom godišnje obavljati kontrolu ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga utvrđenih rješenjem, a o utvrđenim nepravilnostima obavještava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe, fizičke osobe kao obrtnik  te udomiteljske obitelji. 

Zapreke za rad u djelatnosti socijalne skrbi te postupanje poslodavaca vezano uz pribavljanje dokaza i utvrđivanje  postojanja zapreka za rad u djelatnosti socijalne skrbi su propisani čl. 261. Zakona o socijalnoj skrbi. 

Socijalne usluge su: prva socijalna usluga i usluga sveobuhvatne procjene i planiranja koje pružaju stručni radnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad te socijalne usluge koje mogu pružati i ostali pružatelji: savjetovanje, stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, obiteljska medijacije, psihosocijalni tretman osoba u riziku od nasilničkog ponašanja, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i smještaj. 

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Ustanove socijalne skrbi su Hrvatski zavod za socijalni rad, Obiteljski centar, dom socijalne skrbi i centar za  pomoć u kući. 

Republika Hrvatska je osnivač Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Obiteljskog centra, a može biti i osnivač doma socijalne skrbi, dokjedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te vjerske zajednice, trgovačka društva, udruge i druge domaće i strane pravne ili fizičke osobe mogu osnovati dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i zakonom kojim se uređuju ustanove.

Dom socijalne skrbi je javna ustanova koja se osniva za pružanje socijalnih usluga kao što su: savjetovanje, stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i smještaj. 

Dom socijalne skrbi se može osnovati kao: centar za odgoj i obrazovanje, centar za rehabilitaciju, centar  za pružanje usluga u zajednici, dom za odrasle osobe i dom za starije osobe.

Osnivači doma socijalne skrbi, osim Republike Hrvatske, dužni su od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zatražiti ocjenu usklađenosti akta o osnivanju ustanove sa Zakonom o socijalnoj skrbi i zakonom kojim se uređuju ustanove. Ministarstvo je dužno donijeti rješenje o usklađenosti i dostaviti ga osnivaču najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, a ako rješenje ne donese u propisanom roku, smatra se da je u akt usklađen sa zakonima.

Domom socijalne skrbi upravlja upravno vijeće, a dom ima stručno vijeće koje čine svi stručni radnici. Upravno vijeće sklapa s ravnateljem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine, a za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 205. Zakona o socijalnoj skrbi.

Privremeni ravnatelj doma socijalne skrbi dužan je najkasnije dva mjeseca prije planiranog početka rada doma podnijeti zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga u domu socijalne skrbi. 

Centar za pomoć u kući je ustanova socijalne skrbi koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih usluga pomoći u kući (organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba).  Centrom za pomoć u kući upravlja i vodi ga ravnatelj, koji donosi statut centra, uz suglasnost osnivača. 

UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE OSOBE I OBRTNICI KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik koji je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim propisom kojim je uređene njegov pravni status, a pruža i  socijalne usluge, dužan ih je pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Organizacijska jedinica u kojoj se pružaju socijalne usluge mora imati voditelja koji je odgovoran za stručni rad. Voditelj mora ispunjavati uvjete propisane za stručnog radnika u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisom kojim se uređuju mjerila za pružanje socijalnih usluga odnosno Pravilnikom.

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik  mogu pružati socijalne usluge kao što su: savjetovanje, stručna procjena, psihosocijalno savjetovanje, socijalno mentorstvo, obiteljska medijacije, psihosocijalni tretman osoba u riziku od nasilničkog ponašanja, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja, pomoć u kući, boravak, organizirano stanovanje i smještaj. 

NADZOR

Unutarnji nadzor nad zakonitošću rada, stručnim radom i kvalitetom pružanja socijalnih usluga provodi ustanova socijalne skrbi. Udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe provode unutarnji nadzor nad radom svojih ustrojstvenih jedinica i radnika koji pružaju socijalne usluge.

Ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi za najviše 20 korisnika nisu dužne provoditi unutarnji nadzor.

Inspekcijski nadzor provodi se nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa te općih i pojedinačnih akata pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, a provode ga inspektori Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

PRESTANAK PRUŽANJA SOCIJALNIH USLUGA

Prestanak pružanja socijalnih usluga reguliran je čl. 237. Zakona o socijalnoj skrbi, kojim su propisani i slučajevi u kojima jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb donosi rješenje o prestanku pružanja socijalnih usluga te briše pružatelja usluga iz registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi.

 

Obiteljski domovi
Domovi socijalne skrbi

Share Button