Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Propisi

 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017)
 • Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“,  broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihove obitelji („Narodne novine“, broj 80/18)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 12/18)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 12/18)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)
 • Zakon o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine”, broj 139/10 i 19/14)
 • Zakon o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93,29/97, 47/99 i 35/08)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine”, broj 47/09)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine” broj 100/18)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04 i 37/08)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/11)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine”, broj 69/17)
 • Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14)
 • Mreža javne zdravstvene službe („Narodne novine“, broj 101/12, 31/13 i 113/15)
 • Mreža hitne medicine(„Narodne novine“, broj 49/16, 67/17)
 • Mreža ugovornih subjekata medicine rada („Narodne novine“, broj 55/11)
 • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine”, broj 40/14 i 66/15)
 • Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13)
Share Button