Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Djelokrug

Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi u nadležnosti Županije.

  • praćenje i proučavanje problematike djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
  • poslove pripreme stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
  • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija ili drugi nositelji izrade u područjima zdravstva i socijalne skrbi,
  • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga mreže ustanova u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi sukladno posebnim propisima,
  • poslove sudjelovanja u pripremi i predlaganju planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
  • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti,
  • rješavanje po prigovorima i žalbama na prvostupanjske odluke jedinica lokalne samouprave,
  • poslove financiranja decentraliziranih funkcija u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
  • poslove izrade općih akata iz djelokruga Upravnog odjela,
  • utvrđivanje minimalnih uvjeta fizičkim i pravnim osobama za pružanje socijalnih usluga,
  • poslove vezane za rad mrtvozorničke službe,
  • poslove provedbe projekata čiji je nositelj Županija sufinanciran iz izvora Europske unije i nacionalnih izvora u suradnji s drugim upravim tijelima,
  • poslove provođenja postupaka jednostavnih nabava iz djelokruga Upravnog odjela,
  • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela i
  • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine te župana.

Upravni odjel obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

  • rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji kao i zaštite civilnih žrtava Domovinskog rata; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava, sukladno posebnim propisima; vođenje evidencija propisanih zakonom, kao i izdavanje odgovarajućih potvrda,
  • zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, statusa mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji,
  • priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
  • izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu te drugih potvrda, sukladno zakonu i podzakonskim propisima,
  • izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
  • davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći kao i za provođenje humanitarne akcije te vođenje propisanih evidencija,
  • ovjeru knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari,
  • pravnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu,
  • rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojem se regulira protuminsko djelovanje,
  • vođenje evidencije i dokumentacije te sastavljanje izvješća o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih posebnim zakonom kojim je regulirana socijalna skrb, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne samouprave i Županije,
  • odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija te
  • obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

 

Share Button