Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Procjena utjecaja zahvata na okoliš za zahvat: Akumulacija Šašika, Grad Slatina

Ocjena /Procjena utjecaja zahvata na okoliš (OPUO/PUO):

Elaborat zaštite okoliša – Uređenje vodotoka Ođenice između akumulacija Razbojište, Franjevina i Bajer te izgradnja akumulacije Bajer, Grad Virovitica

Elaborat zaštite okoliša “Rekonstrukcija betonare na k.č.br. 1129 i 1130/2, k.o. Orahovica”

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat –  Izgradnja Regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačom u Čađavici“

Ponovna javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš za projekt DRAVA LIFE – integralno upravljanje rijekom, nositelja zahvata Hrvatske vode, Zagreb

Elaborat zaštite okoliša “Adrenalinski park u kamenolomu Hercegovac”

Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat akumulacija Sašika Grad Slatina – Virovitičko-podravska županija

Uređenje vodnih građevina na vodotoku Županijski kanal

Informacija o pokretanju postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata „Uređenje vodnih građevina na vodotoku Lendava na području Općine Špišić Bukovice”

Javna rasprava za eksploataciju ugljikovodika na eksploatacijskom polju „Zlata – Dravica“

PP Orahovica – Izgradnja farme za tov junadi u Zdencima

Javna rasprava za Podravsku brzu cestu, dionica Suhopolje – Slatina

  • Javna rasprava za Podravsku brzu cestu, dionica Suhopolje – Slatina (preuzmi)

Javna rasprava za eksploatacijsko polje Žervanjska, područje grada Orahovice

Eksploatacija keramičke gline na eksploatacijskom polju Orahovica 1

Retencija Stublovac

Uređenje potoka Stublovac i Potočani

OCJENA o potrebi PUO za zahvat: Izgradnja bazenskog kompleksa s pratećim sadržajima u Virovitici

OCJENA o potrebi PUO za zahvat: Uređenje virovitičkih jezera

OCJENA o potrebi PUO zahvata: Izgradnja akumulacije i retencije Marjanac i uređenje nizvodnog dijela korita potoka Marjanac od km 6+000″

JAVNA RASPRAVA za magistralni plinovod Slatina – Velimirovac

OCJENA o potrebi PUO zahvata: Uređenje potoka Čađavica i Slanac od km 20+438 do km 21+320, općina Voćin

  • Ocjena o potrebi PUO zahvata (preuzmi)
  • Informacija o zahtjevu Hrvatskih voda o ocjeni i potrebi procjene utjecaja na okoliš za Uređenje potoka Čađavica i Slanac u općini Voćin (preuzmi)
  • Rješenja (preuzmi)

 

Share Button