Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

05. veljače 2024.

Od 30. prosinca 2023. godine nova pravila u upravljanju državnom imovinom

Dana 30. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 155/23.), kojim su poslovi upravljanja neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovitu uporabu tih građevina u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni županijama, gradovima i sjedištima županija prema mjestu gdje se nekretnina nalazi, dok su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.

Fizičke i pravne osobe zahtjeve podnose:

 • za građevinsko zemljište i građevine u vlasništvu Republike Hrvatske – Županiji, Gradu – sjedištu županije ili velikom gradu (Pula, Velika Gorica, Kaštela, Vinkovci i Samobor), a prema mjestu gdje se nekretnina nalazi
 • zahtjevi organizacija civilnog društva – Ministarstvu
 • za planinarske objekte: na području nacionalnog parka ili parka prirode – javnoj ustanovi za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom Prirode te izvan područja nacionalnog paraka ili parka prirode – Ministarstvu
 • za stanove, poslovne prostore i garaže u vlasništvu Republike Hrvatske- trgovačkom društvu Državne nekretnine d.o.o.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove – sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve koji se odnose na neizgrađeno građevinsko zemljište i građevine Županiji na čijem se području nekretnina nalazi.

Jedinice lokalne samouprave (uključujući i gradove – sjedišta županija i velike gradove) i pravne osobe u njihovom vlasništvu zahtjeve koji se odnose na stanove i poslovne prostore podnose Ministarstvu.

Županije i pravne osobe u njihovom vlasništvu podnose zahtjeve Ministarstvu.

Zahtjevi za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ustanova čiji su oni osnivači se podnose Ministarstvu.

Tijela državne uprave i drugi korisnici državnog proračuna Republike Hrvatske te pravne osobe s javnim ovlastima, druge pravne osobe osnovane posebnim propisom čiji je osnivač Republika Hrvatska, javna visoka učilišta, parlamentarne političke stranke i nezavisni saborski zastupnici zahtjeve za dodjelu nekretnina u svrhu smještaja tih tijela podnose Ministarstvu.

Trgovačka društva u isključivom ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske zahtjeve za dodjelu poslovnih prostora u svrhu smještaja tih društava u poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske podnose Državnim nekretninama d. o. o.

Upiti građana vezani uz državnu imovinu:
Kontakti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:

 • Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama
  Ivana Pintar, dipl.iur., ravnateljica uprave
  Adresa: Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagreb
  tel: 01 6471 203
 • Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta
  Tomislav Volarević, načelnik sektora ​
  tel: 01 6448 853
  e-pošta: nekretnine@mpgi.hr
 • Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove
  Mateja Hlupić Maravić, načelnica sektora
  tel: 01 6346 226
  e-pošta: nekretnine@mpgi.hr

Obrasce za podnošenje zahtjeva i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE(mpgi.gov.hr, Foto: arhiva)

Share Button