Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

REGISTAR ŽIVOTNOG PARTNERSTVA


Pravni temelj: Zakon o životnom partnerstvu (NN 92/14), Zakon o izmjenama i dopunama zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 98/19), Pravilnik o obrascu izvatka i potvrde koje se izdaju iz registra životnog partnerstva (NN 99/14) i Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (NN 36/20) i Naputak za vođenje registra životnog partnerstva (NN 147/14).

Namjera sklapanja životnog partnerstva prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo. Za hrvatske državljane matičari u aplikaciji po službenoj dužnosti utvrđuju da li je osoba u braku odnosno životnom partnerstvu. Matičaru se obvezno predočuje isprava o identitetu, a druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

e-prijava životnog partnerstva

Rok za prijavu namjere sklapanja životnog partnerstva je razdoblje od 30 do 45 dana od dana sklapanja životnog partnerstva.

Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti 210 kuna i to za prijavu sklapanja životnog partnerstva odnosno upravnu pristojbu propisanu za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju životnog partnerstva, u iznosu od 70,00 kuna i za čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom plaća se upravna pristojba u iznosu od 140 kuna.

Službene prostorije za sklapanje životnog partnerstva

Sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije

Životno partnerstvo se može sklopiti i izvan službene prostorije, o čemu se podnosi zahtjev matičaru matičnog ureda koji je najbliži mjestu u kojem se životno partnerstvo namjerava sklopiti ili putem aplikacije e-Prijava vjenčanja. Za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije plaća se naknada prema Pravilniku o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije. Mjerila za određivanje visine naknade su udaljenost mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije, vrijeme sklapanja životnog partnerstva, te sklapanje životnog partnerstva izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave sukladno propisima te na blagdan i neradne dane što su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani i neradni dani u RH. Osnovica za izračun visine iznosa naknade čini prosječna bruto plaća po zaposleniku u RH prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanja životnog partnerstva. Naknada za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije uplaćuje se isključivo uplatnicom.

Životno partnerstvo u Republici Hrvatskoj mogu sklopiti i stranci, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje životnog partnerstva kao i hrvatski državljani.

Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:
- izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja,
- potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.

Matičaru se obvezno predočuju slijedeće isprave:
- isprava o identitetu,
- dokaz o državljanstvu,
- druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

O činjenicama upisanim u registar životnog partnerstva izdaje se izvadak iz registra životnog partnerstva i potvrda o životnom partnerstvu.

Link:
-Zahtjev za izvadak iz registra životnog partnerstva
-Zahtjev za potvrdu o životnom partnerstvu
Skip to content