Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Registar birača


Kontakt:
033/743-144
marijana.demsic@vpz.hr

Pravni temelj:  Zakon o registru birača (NN 144/12105/15 i 98/19).

Registar birača je zbirka osobnih podataka o svim biračima hrvatskim državljanima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i hrvatskim državljanima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljanima država članica Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj. Registar se sastoji od evidencije birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i evidencije birača hrvatskih državljana koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registar birača vodi se po službenoj dužnosti za svaki grad odnosno općinu a temelji se na načelu stalnosti.


Mjesto upisa u registar birača

U evidenciju birača hrvatskih državljana s prebivalištem u Republici Hrvatskoj upisuju se birači prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Upisivanje u registar birača obavlja se na temelju podataka iz evidencije o državljanstvu, zbirke podataka o prebivalištu i boravištu i evidencije putnih isprava.

Pravo pregleda, dopune ili ispravka podataka u registar birača podnosi se tijekom cijele godine. U vrijeme raspisanih izbora zahtjevi se mogu podnositi najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Zahtjev za upis-dopunu-izmjenu podataka u registru birača

Na stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr možete provjeriti svoj upis u popis birača prema mjestu prebivališta.

Biračka mjesta za raspisane izbora određuju nadležna izborna povjerenstva u rokovima utvrđenim izbornim zakonima. Adresu biračkog mjesta na kojemu ćete glasoviti, možete provjeriti nakon određivanja biračkih mjesta.

Zahtjev za izdavanje potvrde o upisu u registar birača


Aktivna registracija

Aktivna registracija provodi se za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, te se upisuju u posebni popis aktivno registriranih birača na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državni referendum i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament.

Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u inozemstvu na određenom konzularnom području obavljaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.

Aktivnu registraciju birača koji će glasovati u Republici Hrvatskoj obavlja ured prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora odnosno referenduma.

Zahtjev za aktivnu registraciju podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske odnosno uredu prema mjestu u Republici Hrvatskoj gdje će se birač zateći na dan izbora, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje.

Zahtjev za aktivnu registraciju birača koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj
Zahtjev za odustanak od aktivne registracije birača koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj
Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije birača koji nemaju prebivalište u RH


Prethodna registracija

Prethodna registracija je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji na dan izbora ili državnog referenduma borave u inozemstvu, omogućava glasovanje u inozemstvu na izborima za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, državnom referendumu i izbor zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, bez pribavljanja potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za prethodnu registraciju birača s prebivalištem u RH
Zahtjev za odustanak od prethodne registracije birača s prebivalištem u RH
Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije birača s prebivalištem u RH


Privremeni upis

Privremeni upis je postupak kojim se biračima s prebivalištem u Republici Hrvatskoj omogućava privremeni upis u popis birača drugog grada ili općine u Republici Hrvatskoj, ovisno o mjestu gdje će se zateći na dan izbora ili državnog referenduma.

Birači koji će se na dan izbora za Hrvatski sabor, Predsjednika Republike Hrvatske i zastupnike iz Republike Hrvatske u Europski parlament odnosno državnog referenduma zateći izvan područja grada ili općine u kojoj imaju prebivalište, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u gradu ili općini gdje će se na dan izbora odnosno državnog referenduma zateći.

Privremenim upisom ne mijenja se podatak o prebivalištu ili adresi stanovanja u registru birača.

Zahtjevi za privremeni upis izvan mjesta prebivališta podnose se uredu državne uprave u županiji neovisno o mjestu upisa birača u registar birača, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora.

Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta
Zahtjev za odustanak od privremenog upisa u registar birača izvan mjesta prebivališta
Zahtjev za promjenu mjesta privremenog upisa u registar birača izvan mjesta prebivališta
Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta


Uvid u podatke upisane u registar birača

Članovi predstavničkih tijela imaju pravo zatražiti u nadležnom Upravnom odjelu uvid u podatke iz registra birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača sukladno posebnom zakonu.

Nakon raspisivanja izbora građanima će u Upravnom odjelu za opću upravu Osječko-baranjske županije biti dostupan uvid u podatke upisane u registar birača koji se odnose na osobno ime i adresu birača. Podaci će biti dostupni uz nadzor službene osobe do zatvaranja registra birača (10 dana prije dana određenog za održavanje izbora).

Zahtjev za dostavu podataka iz registra birača sukladno čl. 25. st. 2. Zakona o registru birača
Izjava o povjerljivosti nad osobnim podacima iz čl. 25. st. 2. Zakona o registru birača
Zahtjev za uvid u registar birača po čl. 26. st. 1. Zakona o registru birača
Izjava o povjerljivosti nad osobnim podacima iz čl. 26. st. 1. Zakona o registru birača


Zatvaranje registra birača

Registar birača zatvara se odmah nakon isteka roka iz članka 24. stavka 1. Zakona o registru birača tj.10 dana prije dana određenog za održavanje izbora i zabranjuje se daljnji unos podataka.


Popis birača

Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra. Ovisno o vrsti izbora koji se održavaju, popis birača sadrži podatke o biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice, biračima koji su se privremeno upisali u registar birača izvan mjesta prebivališta, biračima kojima su izdane potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, biračima koji su se prethodno registrirali te aktivno registrirane birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.


Potvrda za glasovanje

Hrvatski državljani koji imaju biračko pravo, a nisu upisani u izvatke zaključenog popisa birača dostavljene na biračka mjesta, mogu na dan izbora odnosno referenduma dokazivati pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje. Potvrdu izdaje nadležni Upravni odjel za opću upravu prema mjestu prebivališta birača.

Biračima koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu se aktivno registrirali, potvrde za glasovanje izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske.


Državljani EU-a - glasovanje u RH

Državljani drugih država članica EU s prijavljenim prebivalištem ili privremenim boravkom u RH trebaju se registrirati kako bi mogli ostvariti biračko pravo.

Državljani drugih država članica Europske unije koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj trebaju se posebno registrirati kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Glasovanje na lokalnim izborima

Državljani drugih država članica EU s prijavljenim prebivalištem ili privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj registriraju se tako da podnesu zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za upis u registar birača-LOKALNI IZBORI
Izjava - LOKALNI IZBORI

Državljani drugih članica EU koji su na lokalnim izborima zatražili upis u registar birača i nakon provedenih lokalnih izbora ostaju upisani u registar birača. Iz registra birača se brišu ako sami zatraže brisanje. Također, mogu se brisati iz registra birača i po službenoj dužnosti u slučaju gubitka biračkog prava ili ako su se iselili iz Republike Hrvatske.


Izbori za Europski parlament

Državljani drugih država članica EU koji imaju prijavljeno prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj moraju se registrirati kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske.

Državljani drugih država članica EU da bi glasovali u RH trebaju podnijeti zahtjev za upis u registar birača najkasnije 30 dana prije dana izbora nadležnom upravnom tijelu prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj.

Zahtjev za upis u registar birača - EU PARLAMENT
Izjava - EU PARLAMENT

Državljani drugih država članica koji su zatražili upis u registar birača na izborima za članove u EU parlament iz Republike Hrvatske, nakon provedenih izbora brišu se iz registra birača po službenoj dužnosti.
Skip to content