Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Člankom 30. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04 i 37/08 - u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svakoj jedinici područne (regionalne) samouprave osniva Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata imenovala je Županijska skupština Virovitičko-podravske županije na 6. sjednici održanoj 03. srpnja 2018. godine, a članovi su:
  1. Elvira Grabić, predsjednica
  2. Alenka Borovčak Lovrenc,
  3. Irena Gros,
  4. Jelena Kolesarić Škorić i
  5. Lidija Sabo.
Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije. Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
  • prati primjenu propisa na području Županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije,
  • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Županije,
  • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koji mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
  • podnosi Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu.
U obavljanju poslova iz svog djelokruga Povjerenstvo je ovlašteno upozoravati, predlagati i davati preporuke. Ovlašteno je nadležnim tijelima državne uprave, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim i fizičkim osobama predlagati poduzimanje mjera za sprječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese pacijenata i zahtijevati izvješća o poduzetim mjerama. Svaki pacijent koji nije zadovoljan načinom pružanja zdravstvenih usluga u ustanovama Virovitičko-podravske županije može se obratiti Povjerenstvu koje će poduzeti potrebne mjere u okviru svojih ovlaštenja. Sukladno članku 35. Zakona o zaštiti prava pacijenata, pacijent koji smatra da mu je povrijeđeno pravo utvrđeno ovim Zakonom ima pravo usmeno ili pisanim putem sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti izjaviti pritužbu ravnatelju zdravstvene ustanove, upravi ili osobi ovlaštenoj za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnom zdravstvenom radniku. Ako ravnatelj zdravstvene ustanove, uprava ili osoba ovlaštena za vođenje poslova trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost, odnosno privatni zdravstveni radnik ne obavijesti pacijenta u roku od osam dana od dana izjavljene pritužbe o mjerama poduzetim povodom pritužbe ili ako nije zadovoljan poduzetim mjerama pacijent ima pravo podnijeti pritužbu Povjerenstvu za zaštitu prava pacijenata u Virovitičko-podravskoj županiji u pisanom obliku, dostavom na adresu: Virovitičko-podravska županija Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Trg Ljudevita Patačića 1 Virovitica ili na mail: prava.pacijenata@vpz.hr
Skip to content