Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

 • Pročelnica: Melita Sirovica, dipl. oec.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-150
 • Faks: 033 722-465
 • melita.sirovica@vpz.hr

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi u nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • praćenje i proučavanje problematike djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
 • poslove pripreme stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija ili drugi nositelji izrade u područjima iz stavka 1. alineja 1. ovog članka,
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga mreže ustanova u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi sukladno posebnim propisima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi i predlaganju planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti,
 • rješavanje po prigovorima i žalbama na prvostupanjske odluke jedinica lokalne samouprave,
 • poslove financiranja decentraliziranih funkcija u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • poslove izrade općih akata iz djelokruga Upravnog odjela,
 • druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine te župana,
 • Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za:
  – osnivanje Domova za starije i nemoćne osobe
  – osnivanje Obiteljskih domova
  – pružanje usluga Pomoći u kući
  – pružanje usluga Dnevnog boravka za starije osobe
  Zakon o socijalnoj skrbi, NN 157/13.
  Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, NN 40/14.

ORGANIZACIJA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Zdravstvena djelatnost kao javna služba obavlja se u okviru mreže javne zdravstvene službe i izvan mreže javne zdravstvene službe. Mrežom javne zdravstvene službe određuje se za područje Republike Hrvatske, odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave potreban broj zdravstvenih ustanova te privatnih zdravstvenih radnika (koncesionara javne zdravstvene službe) s kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

ZDRAVSTVENE USTANOVE:

 • Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije

Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Telefon: 033 722-160

Fax: 033 721-198

E-mail: dz-virovitica.uprava@vt.t-com.hr

Web: www.dom-zdravlja-vpz.hr

 • Opća bolnica Virovitica

Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Telefon: 033 747 444

Fax: 033 725 323

E-mail: ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr

Web: www.bolnica-virovitica.hr

 • Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Telefon: 033 722 710

Fax: 033 725 944

E-mail: uprava@zhmvpz.hr

Web: www.zhmvpz.hr

 • Zavod za javno zdravstvo „Sv. Rok“ Virovitičko-podravske županije

Adresa: Ljudevita Gaja 21, Virovitica

Telefon: 033 727031

Fax: 033 781 401

E-mail: zzjzvpz-uprava@zzjzvpz.hr

Web: www.zzjzvpz.hr

KONCESIONARI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PODRUČJU VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite mogu obavljati na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene ustanove, osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno Grad Zagreb, ako ispunjavaju Zakonom propisane uvjete. Koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe, sukladno mreži javne zdravstvene službe, odnosno mreži ugovornih subjekata medicine rada, daje župan uz suglasnost resornog ministra.

Temeljem odluke Župana i suglasnosti ministra te zaključenih ugovora o koncesiji, javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Županije obavljaju koncesionari navedeni po djelatnostima:

Opća / Obiteljska medicina

Dentalna medicina

Zdravstvena zaštita žena

Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece

Laboratorijska dijagnostika

Zdravstvena njega u kući

Medicina rada

Popis svih zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika koji imaju zaključen ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o obavljanju djelatnosti može se pronaći na web stranici: hzzo-net.hr (osnovno osiguranje – ugovoreni sadržaji zdravstvene zaštite u RH)

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje Područna služba Virovitica

 

MRTVOZORNIČKA SLUŽBA

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti.

Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove mrtvozornik obavlja u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti.

Mrtvozornik svoje ovlaštenje dokazuje iskaznicom, koju na propisanom obrascu izdaje Županija. Popis mrtvozornika po JLS

SOCIJALNA SKRB U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koja uključuje prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo. Djelatnost socijalne skrbi mogu obavljati pravne i fizičke osobe pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi posebnim zakonima i provedbenim propisima.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB VIROVITICA

Adresa: Vladimira Nazora 2, Virovitica

Telefon: 033 721 530; 033 722 834

Fax: 033 722 706

Email: korisnik089@mdomsp.hr

Web: http://czss-virovitica.hr/

Centar za socijalnu skrb Virovitica

Podružnica Pitomača

Adresa: Trg kralja Tomislava bb, Pitomača

Telefon: 033 783 045

Fax: 033 783 734

Email: korisnik089@mdomsp.hr

Web: http://czss-virovitica.hr/

 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA

Adresa: Vladimira Nazora 5, Slatina

Telefon: 033 551-158; 033 401-385

Fax: 033 401-385

Email: czss.slatina@gmail.com

Web: http://www.czss-slatina.hr

Centar za socijalnu skrb Slatina

Podružnica Orahovica

Adresa: Kralja Zvonimira 51, Orahovica

Telefon: 033 673-735; 033 673-566

Fax: 033 673-735; 033 673-566

Email: czss.slatina@gmail.com

Web: http://www.czss-slatina.hr

SMJEŠTAJ I BORAVAK KORISNIKA U INSTITUCIJAMA SOCIJALNE SKRBI

Dom za odrasle osobe Borova

Stjepana Radića 9A

33410 Suhopolje

Centrala: 033/770-018

e-mail: dom-borova@hi.t-com.hr

INFORMACIJA O POSTUPKU OTVARANJA DOMA SOCIJALNE SKRBI I OBITELJSKOG DOMA (Informacija o postupku otvaranja)

– Zahtjev za izdavanje rješenja o otvaranju obiteljskog doma (preuzmi)

-Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (preuzmi)

POPIS DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE I OBITELJSKIH DOMOVA

SAVJET ZA ZDRAVLJE

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti određeno je da se u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite na svom području jedinica područne (regionalne) samouprave osniva Savjet za zdravlje.

Zadaće Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije:

 • davati mišljenje na prijedlog plana zdravstvene zaštite za područje Virovitičko-podravske županije
 • predlagati mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Virovitičko-podravskoj županiji
 • sudjelovati u planiranju i evaluaciji zdravstvene zaštite na području Virovitičko-podravske županije
 • usmjeravati zdravstvenu politiku
 • planirati zdravstvenu zaštitu u cilju osiguravanja uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovnika Virovitičko-podravske županije

Prijedlozi i preporuke Savjeta za zdravlje Virovitičko-podravske županije koriste se za kreiranje strateških dokumenata županijske zdravstvene politike i ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite

Ako korisnici zdravstvene zaštite, imaju prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite, mogu se obratiti Savjetu za zdravlje putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije.

 

SAVJET ZA SOCIJALNU SKRB

Zakonom o socijalnoj skrbi određeno je da se u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, jedinica područne (regionalne) samouprave osniva Savjet za socijalnu skrb.

Zadaće Savjeta za socijalnu skrb Virovitičko-podravske županije su:

 • predlagati donošenje socijalnog plana za područje Virovitičko-podravske županije
 • planirati razvoj mreže socijalnih usluga
 • pratiti ostvarivanja prava iz socijalne skrbi na području Virovitičko-podravske županije
 • utvrđivati stanje kapaciteta za pružanje usluga socijalne skrbi
 • pratiti dostupnosti mreže socijalnih usluga
 • utvrđivati potrebe za institucionalnom skrbi
 • utvrđivati potrebe za izvanistitucionalnim oblicima skrbi
 • davati inicijative za izmjenu mreže ustanova socijalne skrbi
 • predlagati mjere za socijalnu zaštitu skupina u većem riziku od socijalne isključenosti
 • predlagati mjere u cilju osiguravanja zdravog okoliša
 • obavljati i druge zadaće na području socijalne skrbi u svrhu ostvarivanja strateških razvojnih ciljeva Županije sukladno važećim propisima

Ako korisnici socijalnih usluga, imaju prijedlog ili mišljenje o tome kako poboljšati kvalitetu i dostupnost socijalnih usluga, mogu se obratiti Savjetu za socijalnu skrb putem Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

NAJVAŽNIJI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA NADLEŽNOST SU:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)

Zakon o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine”, broj 139/10 i 19/14)

Zakon o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93,29/97, 47/99 i 35/08)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine”, broj 47/09)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine” broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17)

Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04 i 37/08)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/11)

Zakon o koncesijama („Narodne novine”, broj 69/17)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14)

Mreža javne zdravstvene službe („Narodne novine“, broj 101/12, 31/13 i 113/15)

Mreža hitne medicine(„Narodne novine“, broj 49/16, 67/17)

Mreža ugovornih subjekata medicine rada („Narodne novine“, broj 55/11)

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine”, broj 40/14 i 66/15)

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13)

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15)

POPIS DOKUMENTA

 1. Strategija razvoja palijativne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine (preuzmi)
 2. Plan zdravstvene zaštite za područje Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2016.-2018.
 3. Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine (preuzmi)

 

Share Button