Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Socijalne usluge

Postupak:

Virovitičko-podravska županija utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost (obiteljski dom, savjetovalište i usluge pomoći u kući).
Minimalni uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih radnika propisani su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga koji donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta i sva potrebna dokumentacija podnose se Virovitičko-podravskoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica ili na e-mail adresu: pisarnica@vpz.hr .

Po zaprimanju zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom imenuje se posebno povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti Pravilnikom propisanih uvjeta. Povjerenstvo obavlja očevid o čemu sastavlja zapisnik.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju nalaza povjerenstva, odnosno zapisnikom utvrđenog činjeničnog stanja donosi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga. Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijene uvjeti prostora u kojem pružatelj usluga obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je pribavljeno rješenje proširuje ili mijenja, pružatelj usluga dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Drugi pružatelji
(za korisničke skupine: starije i nemoćne osobe, beskućnici, odrasle osobe s invaliditetom i usluge pomoći u kući)

Udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, osim udruga registriranih isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj se pružaju socijalne usluge za više od 20 korisnika mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba, odnosno obrt pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati uvjete iz članka 154. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi, osima ako pruža samo usluge pomoći u kući.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj najmanje pet stručnih radnika pruža socijalne usluge mora imati stručno vijeće, a na način rada, sastav i ovlasti stručnog vijeća na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o stručnom vijeću doma socijalne skrbi (članak 159. Zakona o socijalnoj skrbi).

Pravna osoba odnosno obrtnik može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidenciju pravnih osoba, odnosno obrtnika koje pružaju socijalne usluge. Pružatelj usluga dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju).

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

Pružanje socijalnih usluga kao profesionalne djelatnosti

Fizička osoba može samostalno obavljati kao profesionalnu djelatnost usluge smještaja ili boravka u obiteljskom domu, usluge savjetovanja u savjetovalištu i usluge pomoći u kući. Pri tome u svom nazivu ističe ime i prezime, OIB, adresu nositelja djelatnosti i oznaku djelatnosti koju obavlja.

Obiteljski dom

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetoro djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge.

Navedenu uslugu pruža fizička osoba (jedan punoljetni član obitelji) – predstavnik obiteljskog doma, koji može zaposliti i druge radnike ovisno o broju i vrsti korisnika u skladu s posebnim uvjetima. Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac.

Predstavnik obiteljskog doma koji preuzima brigu o korisniku mora:

 • biti hrvatski državljanin,
 • imati sposobnost potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika,
 • mora imati najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, niti osoba iz obitelji u kojoj u odnosu na člana obitelji postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Usluge se ne mogu se pružati u obitelji u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili u obitelji u kojoj bi zbog bolesti člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika prema mišljenju centra za socijalnu skrb.

Fizička osoba može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. Pružatelj usluga dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga.

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

Dokumentacija potrebna za otvaranje obiteljskog doma:

 • zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu
 • upravna pristojba u iznosu od 70 kuna

Za predstavnika obiteljskog doma:

 • preslika osobne iskaznice i OIB
 • domovnica
 • dokaz o završenoj stručnoj spremi (najmanje SSS)
 • uvjerenje o nezaposlenosti nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni ni prekršajni postupak
 • potvrda Centra za socijalnu skrb da se ne nalazi pod skrbništvom niti da mu je oduzeta poslovna sposobnost
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (liječnička potvrda)
 • izjava o namjeri zapošljavanja potrebnog broja radnika za obavljanje djelatnosti obiteljskog doma
 • uvjerenje o osposobljenosti za njegovatelja (ukoliko je osposobljen)

Za sve punoljetne članove obitelji:

 • preslika osobne iskaznice
 • dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (liječnička potvrda)
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni ni prekršajni postupak
 • izjava da je suglasan da se u obiteljskoj kući pružaju usluge obiteljskog doma (ovjerena kod javnog bilježnika)
 • uvjerenje o osposobljenosti za njegovatelja (ukoliko je netko od članova osposobljen)

Za objekt:

 • dokaz o raspolaganju prostorom za obavljanje djelatnosti obiteljskog doma (dokaz o vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili podzakupu, odnosno najmu ili podnajmu koji mora biti sklopljen u trajanju od najmanje 3 godine, odnosno najmanje 2,5 godine od dana početka pružanja usluga)
 • tlocrt prostora izrađen od strane ovlaštenog projektanta s definiranim površinama prostora
 • građevinska/uporabna dozvola
 • atesti električnih instalacija, plina ili drugog načina grijanja, dimovodnih kanala, gromobranska instalacija,
 • potvrda o zdravstvenoj ispravnosti vode (Zavod za javno zdravstvo)

 

Popis obiteljskih domova

 

Savjetovalište

Fizička osoba u savjetovalištu pruža usluge savjetovanja djeci, mladeži i odraslim osobama kao stručnu pomoć radi prevladavanja osobnih poteškoća i osnaživanja.

Usluge savjetovanja u savjetovalištu može profesionalno obavljati fizička osoba ako:

 • ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za obavljanje stručnih poslova u djelatnosti socijalne skrbi i edukaciju iz područja savjetodavnog odnosno terapijskog rada i najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • ima poslovnu sposobnost
 • ima radnu sposobnost
 • ima položen stručni ispit
 • ima odobrenje nadležne komore za samostalan rad u skladu s posebnim zakonom
 • nije u radnom odnosu, odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost
 • ima odgovarajući prostor i opremu.

Više osoba mogu osnovati zajedničko savjetovalište.

Usluge u savjetovalištu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Fizička osoba može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. Pružatelj usluga dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga.

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

Usluge pomoći u kući

Fizička osoba koja mora imati najmanje srednju stručnu spremu, može najviše 40 sati tjedno pružati usluge pomoći u kući korisnika, koje mogu obuhvaćati:

 • organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću)
 • obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Fizička osoba može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. Pružatelj usluga dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga.

Usluge pomoći u kući ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

Share Button