Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

POSTUPAK
Jedinica područne (regionalne) samouprave utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i teško bolesnim osobama, beskućnicima te socijalne usluge pomoći u kući i socijalnih usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost. Za korisnike odrasle osobe s invaliditetom, jedinica područne (regionalne) samouprave utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta samo za pružanje socijalnih usluga pomoći u kući i usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost, dok je za ostale vrste socijalnih usluga koje se pružaju osobama s invaliditetom nadležno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Zahtjevu za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga je potrebno priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi te minimalnih uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih radnika propisanih Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga i sva potrebna dokumentacija podnosi se neposredno ili šalje preporučeno poštom na adresu: Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica.

Po zaprimanju zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom imenuje se posebno povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti Pravilnikom propisanih uvjeta, koje obavlja očevid  u prostoru predviđenom za pružanje socijalnih usluga. Virovitičko-podravska županija Upravni odjel za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb na temelju nalaza povjerenstva, odnosno zapisnikom utvrđenog činjeničnog stanja donosi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju).Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ustanove socijalne skrbi, pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje profesionalno pružaju socijalne usluge mogu početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u upisnik ustanova socijalne skrbi, evidenciju pravnih osoba i obrtnika ili evidenciju fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. Zahtjev za upis u odgovarajući upisnik ili evidenciju se podnosi Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a zahtjevu se prilaže izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga. Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluje.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijene uvjeti prostora u kojem pružatelj usluga obavlja djelatnost ili se djelatnost za koju je pribavljeno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta proširuje ili mijenja, pružatelj usluga je dužan podnijeti novi zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga vezano uz promjene uvjeta prostora ili djelatnosti. Pružatelj usluga može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa promjene u odgovarajući upisnik ili evidenciju, a zahtjevu za upis se prilaže izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga.

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI
Dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući

Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba mogu osnovati dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i centar za pomoć u kući pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike na zahtjev osnivača ustanove rješenjem utvrđuje usklađenost akta o osnivanju sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima. Osnivač je uz zahtjev dužan priložiti ovjereni akt o osnivanju. Na temelju rješenja Ministarstva osnivač vrši upis ustanove socijalne skrbi u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Dom socijalne skrbi je javna ustanova koja se osniva za obavljanje socijalnih usluga propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi. Domom socijalne skrbi upravlja upravno vijeće, čije članove imenuje osnivač, a dom ima stručno vijeće koje čine svi stručni radnici. Upravno vijeće sklapa s ravnateljem ugovor o radu na vrijeme od četiri godine, a za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete iz čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi. Statutom doma se uređuju sva pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje doma.

Privremeni ravnatelj doma socijalne skrbi dužan je dva mjeseca prije planiranog početka rada doma podnijeti zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga u domu socijalne skrbi.

Centar za pružanje usluga u zajednici je javna ustanova koja se osniva za pružanje podrške korisnicima i pružateljima izvan institucijskih oblika smještaja, pružanje usluga boravka, psihosocijalne podrške, pomoći u kući, organiziranog stanovanja, a iznimno i usluge smještaja. Zakonske odredbe o upravnom i stručnom vijeću, ravnatelju i općim aktima doma socijalne skrbi se na odgovarajući način primjenjuju na centar za pružanje usluga u zajednici.

Centar za pomoć u kući je ustanova socijalna skrbi koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih usluga pomoći u kući (organiziranje prehrane, obavljanje kućnih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba).  Centrom za pomoć u kući upravlja i vodi ga ravnatelj, koji donosi statut centra, uz suglasnost osnivača.

DRUGI PRUŽATELJI SOCIJALNIH USLUGA
Udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe i obrtnici koji pružaju socijalne usluge

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, osim udruge registrirane isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti koja socijalne usluge može pružati bez ustrojavanja zasebne organizacijske jedinice.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj se pružaju socijalne usluge za više od 20 korisnika mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba, odnosno obrt pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj doma socijalne skrbi (čl.  154. st.  1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi), osim ako pruža samo usluge pomoći u kući.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj najmanje pet stručnih radnika pruža socijalne usluge mora imati stručno vijeće, a na način rada, sastav i ovlasti stručnog vijeća na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o stručnom vijeću doma socijalne skrbi.

PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Fizička osoba može samostalno kao profesionalnu djelatnost pružati socijalne usluge smještaja ili boravka u obiteljskom domu, usluge savjetovanja u savjetovalištu i usluge pomoći u kući. Pri tome u svom nazivu ističe ime i prezime, OIB, adresu nositelja djelatnosti i oznaku djelatnosti koju obavlja.

Obiteljski dom je oblik pružanja usluge smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetoro djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge. Usluge pruža fizička osoba (jedan punoljetni član obitelji) - predstavnik obiteljskog doma, koji može zaposliti stručne i druge radnike ovisno o broju i vrsti korisnika. Obavljanje poslova prehrane korisnika i higijene prostora može se osigurati radom punoljetnih članova obitelji i bez sklapanja ugovora o radu, ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu djelatnost u punom radnom vremenu. Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac.

Predstavnik obiteljskog doma koji preuzima brigu o korisniku mora: biti hrvatski državljanin, imati sposobnost potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika, imati najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi niti osoba iz obitelji u kojoj u odnosu na člana obitelji postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi. Usluge se ne mogu pružati u obitelji u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili u obitelji u kojoj bi zbog bolesti člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika prema mišljenju centra za socijalnu skrb.

Savjetovalište

Fizička osoba u savjetovalištu pruža usluge savjetovanja djeci, mladeži i odraslim osobama kao stručnu pomoć radi prevladavanja osobnih poteškoća i osnaživanja. Usluge savjetovanja u savjetovalištu može profesionalno obavljati fizička osoba ako: ima završen preddiplomski i diplomski studij za obavljanje stručnih poslova u djelatnosti socijalne skrbi i edukaciju iz područja savjetodavnog odnosno terapijskog rada i najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, ima poslovnu sposobnost,  ima radnu sposobnost, ima položen stručni ispit i odobrenje nadležne komore za samostalan rad u skladu s posebnim zakonom, nije u radnom odnosu, odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost te ima odgovarajući prostor i opremu.

Više osoba može osnovati zajedničko savjetovalište. Usluge u savjetovalištu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Usluge pomoći u kući

Fizička osoba koja ima najmanje srednju stručnu spremu može najviše 40 sati tjedno pružati usluge pomoći u kući korisnika, koje mogu obuhvaćati: organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću), obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluge pomoći u kući ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
Skip to content