Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Propisi

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17)

Zakon o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine”, broj 139/10 i 19/14)

Zakon o ustanovama („Narodne novine”, broj 76/93,29/97, 47/99 i 35/08)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine”, broj 47/09)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine” broj 100/18)

Zakon o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj 169/04 i 37/08)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 124/11)

Zakon o koncesijama („Narodne novine”, broj 69/17)

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Narodne novine“, broj 46/11, 6/13 i 63/14)

Mreža javne zdravstvene službe („Narodne novine“, broj 101/12, 31/13 i 113/15)

Mreža hitne medicine(„Narodne novine“, broj 49/16, 67/17)

Mreža ugovornih subjekata medicine rada („Narodne novine“, broj 55/11)

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine”, broj 40/14 i 66/15)

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13)

Share Button