Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Koncesije u zdravstvu

Javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite mogu obavljati na osnovi koncesije fizičke osobe i zdravstvene ustanove, osim zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno Grad Zagreb, ako ispunjavaju Zakonom propisane uvjete.

Koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe, sukladno mreži javne zdravstvene službe, odnosno mreži ugovornih subjekata medicine rada, daje župan uz suglasnost resornog ministra.

Temeljem odluka Župana i suglasnosti ministra te zaključenih ugovora o koncesiji javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Županije obavljaju koncesionari navedeni u Popisu koncesionara koji obavljaju javnu zdravstvenu službu na području jedinica lokalne samouprave na području Virovitičko-podravske županije.

Opća / Obiteljska medicina

Dentalna medicina

Zdravstvena zaštita žena

Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece

Laboratorijska dijagnostika

Zdravstvena njega u kući

Medicina rada
Skip to content