Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Djelokrug

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne i druge stručne poslove vezane za djelatnost zdravstva i socijalne skrbi u nadležnosti Županije.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • praćenje i proučavanje problematike djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi,
 • poslove pripreme stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija ili drugi nositelji izrade u područjima iz zdravstva i socijalne skrbi
 • poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga mreže ustanova u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi sukladno posebnim propisima,
 • poslove sudjelovanja u pripremi i predlaganju planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
 • poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti,
  rješavanje po prigovorima i žalbama na prvostupanjske odluke jedinica lokalne samouprave,
 • poslove financiranja decentraliziranih funkcija u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,
 • poslove izrade općih akata iz djelokruga Upravnog odjela,
  druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
  obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine te župana,
 • Izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za:
  osnivanje domova za starije i nemoćne osobe
  osnivanje obiteljskih domova
  pružanje usluga pomoći u kući
  pružanje usluga dnevnog boravka za starije osobe
Share Button