Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

 • Pročelnica: Iva Šarić Srzić, dipl. ing. graditeljstva
 • Adresa: Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-130, Faks: 033-722-465
 • LEGALIZACIJA – informacije: 033/638-136
 • E-mail: graditeljstvo@vpz.hr
 • e-mail: iva.saric.srzic@vpz.hr

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša obavlja upravno-pravne, analitičko-planske, organizacijsko-tehničke, normativne i druge stručne poslove u upravnim područjima prostornog uređenja, graditeljstva, stanogradnje, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • izdavanje lokacijskih dozvola
 • potvrde parcelacijskih elaborata
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • izdavanje rješenja o uvjetima građenja
 • potvrde glavnog projekta
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • potvrde izvedenog stanja
 • izdavanje uporabnih dozvola
 • izdavanje dozvole za uklanjanje
 • obavlja poslove na donošenju odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja
 • obavljanje poslova prvostupanjskog postupka u upravnim područjima za koje je osnovan upravni odjel
 • rješavanje o prigovorima i žalbama na akte prvostupanjskog tijela jedinica lokalne samouprave
 • izrada nacrta općih akata iz nadležnosti upravnih tijela
 • praćenje, usklađivanje i koordiniranje ravnomjernog razvitka komunalnih djelatnosti i izgradnje komunalne infrastrukture te rada trgovačkih društava i ustanova iz svog djelokruga i predlaganje mjera za unaprjeđenje komunalnog gospodarstva
 • izrađivanje i provođenje dokumenata zaštite okoliša te vođenja propisane evidencije o stanju okoliša i emisijama u okoliš te izrađivanje akata iz područja zaštite okoliša
 • davanje mišljenja o usklađenosti planova intervencija u zaštiti okoliša jedinica lokalne samouprave sa županijskim planom intervencija u zaštiti okoliša
 • obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja gospodarenja komunalnim otpadom
 • obavljanje administrativno – tehničkih poslove za potrebe radnih tijela koje osniva Županija temeljem posebnih propisa u upravnim područjima iz nadležnosti upravnog odjela
 • praćenje propisa koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog odjela
 • proučavanje problematike djelatnosti iz svoje nadležnosti
 • poslove pripreme planskih, analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • poslove organiziranja i pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata te o drugim materijalima koje za potrebe tijela Županije pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz nadležnosti Upravnog odjela
 • poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine i župana

DOZVOLE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

- RaMa d.o.o.-Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- Razno j.d.o.o. – Elaborat gospodarenja otpadom (preuzmi)

- Informacija o zahtjevu za ishođenje okolišne dozvole za odlagalište otpada Tuk u Orahovici (preuzmi)

Javna rasprava – Vitrex d.o.o. (preuzmi)

Ponovljena javna rasprava Vitrex d.o.o. (preuzmi)

Rješenje za ocjenu zahvata za prirodu za izgradnju cestovnog mosta u Križnici (preuzmi)

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada u Virovitici

 • Javna rasprava – odlagalište (preuzmi)

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada „Radosavci“, Grad Slatina, operatera Slatina kom d.o.o. iz Slatine

 • Javna rasprava – Slatina kom d.o.o. (preuzmi)

OBAVIJEST Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Nacrt III. Nacionalnog izvješća o provedbi Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (Aaruška konvencija), nalazi se na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=14643

Molimo da javnost i zainteresirana javnost pošalje svoje priloge i komentare elektroničnim putem (e-mail: branka.pivcevic-novakzoip.hr) najkasnije do 23. studenog 2013. god. kada završava javna rasprava.

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „beničanci“, „bokšić-klokočevci“, „bizovac“, „crnac“, „kučanci-kapelna“, „obod“ i „števkovica“

OBAVIJEST o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš objedinjene proizvodnje papira, kartonske ambalaže i višeslojne ljepenke s fleksotiskom i konfekcioniranjem komercijalne i transportne ambalaže za postrojenje u industrijskoj zoni “Trnovača”, Grad Slatina

O B A V I J E S T o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata rudarskih objekata i eksploatacije nafte, plina i plinskog kondenzata na eksploatacijskim poljima „Bilogora“, „Bačkovica“, „Cabuna“, „Letičani“, „Galovac-Pavljani“ i „Šandrovac“

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš izgradnje sportsko rekreacijskog centra “Jezero-Hercegovac-Ružica grad”, Grad Orahovica

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Podravska brza cesta: Slatina-Našice”

Javna rasprava o prijedlogu ciljanih V. izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

Zaštita okoliša

Izvješća

Programi i planovi

 • Program zaštite okoliša za 2003. god.okolis2003
 • Plan gospodarenja otpadom Virovitičko-podravske županijeotpadvpz
 • Plan intervencija u zaštiti okoliša za Virovitičko-podravsku županijuintervencija-1

Zrak

 • Izvješće o kakvoći zraka na području Županije, 2006. godina.zrak2006
 • Izvješće o kakvoći zraka na području Županije, 2006.-2008. god.zrak0608

PUO – postupci u tijeku

Dravacel d.o.o. za proizvodnju celuloze – Slatina

Županijski ekostožer

Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša

Informacija o zahtjevu za objedinjene uvjete zaštite okoliša za Dravacel d.o.o.

 • Informacija – Dravacel d.o.o. (preuzmi)

Informacija o zahtjevu za objedinjene uvjete zaštite okoliša za Keramika – Modus d.o.o Orahovica

Utjecaj na ekološku mrežu

Ostalo

Javni poziv u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju mosta na potoku Jovanovica u Voćinu

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat

 • Informacija o provođenju postupka za aglomeraciju Pitomača (preuzmi)
 • Elaborat za ocjenu o procjeni utjecaja na okoliš za  pročistač i odvodnju otpadnih voda aglomeracije Pitomača
 • Grafički prikaz (preuzmi)
 • Tekstualni dio (preuzmi)
 • Prilog 1 (preuzmi)
 • Prilog 2 (preuzmi)

Javni uvid u stručnu podlogu – park šuma Arboretum Lisičine

Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš – Izgradnja brane s akumulacijom Dabrovica

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Autocesta Bjelovar – Virovitica – granični prijelaz Terezino Polje, dionica: Bjelovar – Virovitica

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u budućem eksploatacijskom polju “Prodorina 2”

Rješenje za zaštitu i obnovu povijesnog perivoja i dvorca u Suhopolju

Rješenje (preuzmi)

Obrasci i zahtjevi za građenje

 Legalizacija zgrada: Važniji dokumenti

Share Button