Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša

 • Pročelnica: Zorica Hegedušić, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
 • Telefon: 033 638-130, Faks: 033-722-465
 • LEGALIZACIJA – informacije: 033/638-136
 • zorica.hegedusic@vpz.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama (fizičke osobe):

Virovitica:

 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati

Slatina:

 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati

Orahovica:

 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati

Radno vrijeme za pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, javne institucije, kao i geodete i projektante koji kontaktiraju u njihovo ime, svaki dan je uredovan radni dan.

Stranke mogu svakim radnim danom u pisarnici predavati zahtjeve, dopune dokumentacije i sl. u vremenu od 07,00 -15,00 sati.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i zaštitu okoliša obavlja upravno-pravne, analitičko-planske, organizacijsko-tehničke, normativne i druge stručne poslove u upravnim područjima prostornog uređenja, graditeljstva, stanogradnje, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • izdavanje lokacijskih dozvola
 • potvrde parcelacijskih elaborata
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • izdavanje rješenja o uvjetima građenja
 • potvrde glavnog projekta
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • potvrde izvedenog stanja
 • izdavanje uporabnih dozvola
 • izdavanje dozvole za uklanjanje
 • obavlja poslove na donošenju odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja
 • obavljanje poslova prvostupanjskog postupka u upravnim područjima za koje je osnovan upravni odjel
 • rješavanje o prigovorima i žalbama na akte prvostupanjskog tijela jedinica lokalne samouprave
 • izrada nacrta općih akata iz nadležnosti upravnih tijela
 • praćenje, usklađivanje i koordiniranje ravnomjernog razvitka komunalnih djelatnosti i izgradnje komunalne infrastrukture te rada trgovačkih društava i ustanova iz svog djelokruga i predlaganje mjera za unaprjeđenje komunalnog gospodarstva
 • izrađivanje i provođenje dokumenata zaštite okoliša te vođenja propisane evidencije o stanju okoliša i emisijama u okoliš te izrađivanje akata iz područja zaštite okoliša
 • davanje mišljenja o usklađenosti planova intervencija u zaštiti okoliša jedinica lokalne samouprave sa županijskim planom intervencija u zaštiti okoliša
 • obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja gospodarenja komunalnim otpadom
 • obavljanje administrativno – tehničkih poslove za potrebe radnih tijela koje osniva Županija temeljem posebnih propisa u upravnim područjima iz nadležnosti upravnog odjela
 • praćenje propisa koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog odjela
 • proučavanje problematike djelatnosti iz svoje nadležnosti
 • poslove pripreme planskih, analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • poslove organiziranja i pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata te o drugim materijalima koje za potrebe tijela Županije pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz nadležnosti Upravnog odjela
 • poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine i župana

Oglasna ploča – (poveznica)

Zaštita okoliša:

Zaštita prirode:

 • Glavna ocjena – Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare – informacija (poveznica)
 • Glavna ocjena – Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare – studija (poveznica)
 • Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (poveznica)
 • Utjecaj na ekološku mrežu (poveznica)
 • Rješenja razno (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Edukacijsko-poučna pješačka staza Banov brod, Općina Pitomača (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Edukacijsko-poučna pješačka staza „Staza mirisa bagrema“ Općina Čačinci (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata  za ekološku mrežu za zahvat: Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Poduzetnička zona Antunovac II s priključnim 10(20) kV vodom, HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnja dječjih igrališta u naseljima Općine Nova Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju dječjeg igrališta u Sladojevcima (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju dječjeg igrališta u Velikom Rastovcu (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za  građenje i opremanje dječjeg vrtića u Dolcima (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Poučno-edukativna pješačka staza „Zidine“, Općina Špišić Bukovica (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija (dogradnja) zgrade pomoćne namjene na k.č.br.157 k.o. Rušani (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Izgradnja stambene zgrade za povremeno stanovanje u Križnici, Petar Krpan, Zagreb (poveznica)

Prostorni planovi (poveznica)

Obrasci za građenje (poveznica)

Popis javnopravnih tijela (poveznica)

Obrasci iz područja zaštite okoliša i prirode (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina (poveznica)

Share Button