Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove

 • Pročelnica: Zorica Hegedušić, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
 • Telefon: 033 638-130, Faks: 033-722-465
 • LEGALIZACIJA - informacije: 033/638-136
 • zorica.hegedusic@vpz.hr
Radno vrijeme za rad sa strankama (fizičke osobe): - Virovitica:
 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati
- Slatina:
 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati
- Orahovica:
 • Ponedjeljak: 8,00 – 15,00 sati
 • Utorak: 8,00 – 15,00 sati
 • Četvrtak: 8,00 – 15,00 sati

Radno vrijeme za pravne osobe, jedinice lokalne samouprave, javne institucije, kao i geodete i projektante koji kontaktiraju u njihovo ime, svaki dan je uredovan radni dan.

Stranke mogu svakim radnim danom u pisarnici predavati zahtjeve, dopune dokumentacije i sl. u vremenu od 7,00 -15,00 sati.

Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove obavlja upravno-pravne, analitičko-planske, organizacijsko-tehničke, normativne i druge stručne poslove u upravnim područjima prostornog uređenja, graditeljstva, stanogradnje, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša.

U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • izdavanje lokacijskih dozvola
 • potvrde parcelacijskih elaborata
 • izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • izdavanje rješenja o uvjetima građenja
 • potvrde glavnog projekta
 • izdavanje rješenja o izvedenom stanju
 • potvrde izvedenog stanja
 • izdavanje uporabnih dozvola
 • izdavanje dozvole za uklanjanje
 • obavlja poslove na donošenju odluke o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja
 • obavljanje poslova prvostupanjskog postupka u upravnim područjima za koje je osnovan upravni odjel
 • rješavanje o prigovorima i žalbama na akte prvostupanjskog tijela jedinica lokalne samouprave
 • izrada nacrta općih akata iz nadležnosti upravnih tijela
 • praćenje, usklađivanje i koordiniranje ravnomjernog razvitka komunalnih djelatnosti i izgradnje komunalne infrastrukture te rada trgovačkih društava i ustanova iz svog djelokruga i predlaganje mjera za unaprjeđenje komunalnog gospodarstva
 • izrađivanje i provođenje dokumenata zaštite okoliša te vođenja propisane evidencije o stanju okoliša i emisijama u okoliš te izrađivanje akata iz područja zaštite okoliša
 • davanje mišljenja o usklađenosti planova intervencija u zaštiti okoliša jedinica lokalne samouprave sa županijskim planom intervencija u zaštiti okoliša
 • obavljanje stručnih i drugih poslova iz područja gospodarenja komunalnim otpadom
 • obavljanje administrativno – tehničkih poslove za potrebe radnih tijela koje osniva Županija temeljem posebnih propisa u upravnim područjima iz nadležnosti upravnog odjela
 • praćenje propisa koji se odnose na djelokrug i područje rada upravnog odjela
 • proučavanje problematike djelatnosti iz svoje nadležnosti
 • poslove pripreme planskih, analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela
 • poslove organiziranja i pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata te o drugim materijalima koje za potrebe tijela Županije pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz nadležnosti Upravnog odjela
 • poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, aktima Županijske skupštine i župana

Oglasna ploča - (poveznica)

Zaštita okoliša:

Zaštita prirode:

 • Glavna ocjena - Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare - informacija (poveznica)
 • Glavna ocjena - Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare - studija (poveznica)
 • Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (poveznica)
 • Utjecaj na ekološku mrežu (poveznica)
 • Rješenja razno (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Edukacijsko-poučna pješačka staza Banov brod, Općina Pitomača (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Edukacijsko-poučna pješačka staza „Staza mirisa bagrema“ Općina Čačinci (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata  za ekološku mrežu za zahvat: Izgradnja TS 10(20)/0,4 kV Poduzetnička zona Antunovac II s priključnim 10(20) kV vodom, HEP ODS d.o.o. Elektra Virovitica (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat izgradnja dječjih igrališta u naseljima Općine Nova Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju dječjeg igrališta u Sladojevcima (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju dječjeg igrališta u Velikom Rastovcu (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za  građenje i opremanje dječjeg vrtića u Dolcima (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Poučno-edukativna pješačka staza „Zidine“, Općina Špišić Bukovica (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija (dogradnja) zgrade pomoćne namjene na k.č.br.157 k.o. Rušani (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Izgradnja stambene zgrade za povremeno stanovanje u Križnici, Petar Krpan, Zagreb (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Grada Slatine (poveznica)
 • Rješenje o odbijanju zahtjeva Hrvatskih voda u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – Uređenje stare Drave na području Noskovačke bare (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju otvorenog dječjeg igrališta u Turnašici (poveznica)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja prilazne ceste od PZ Trnovača do N. Š. Zrinskog i rekonstrukcija ceste N. Š. Zrinskog od spoja s prilaznom cestom do obilaznice u Slatini (ispravak) (preuzmi)
 • Izgradnja građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – pješački i biciklistički most u Čađavici (preuzmi)
 • Rješenje za planirani zahvat, Izgradnja prilazne ceste od PZ Trnovača do N. Š. Zrinskog i rekonstrukcija ceste N. Š. Zrinskog od spoja s prilaznom cestom do obilaznice (preuzmi)
 • Rješenje za planirani zahvat, rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava cestovnog prometa – autobusno stajalište i prostor za servis bicikla u Čađavici (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu – Izgradnja Centra kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam u Pitomači, Općina Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju obiteljske kuće u Rušanima, Đuro Benčik (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za prenamjenu livade u oranicu u Pitomači – Josip Sesvečan, Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za postavljanje plutajućeg objekta – vodenice na rijeci Dravi – Stjepan Molnar (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Izgradnja prometnica u PZ Turbina 3 u Slatini (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Vukosavljevica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – Izgradnja priključnog voda za TS Veliko Polje 1(225) (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat – Izgradnja pomoćnog igrališta s pratećim sadržajem u Sopju (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za rekonstrukciju i prenamjenu stambene zgrade i dijela poslovne  zgade u Vukosavljevici, podnositelj zahtjeva podrum Vineda, Vukosavljevica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat: Uređenje parkirališta unutar cestovnog koridora na dijelu k.č.br. 870 i 851 k.o. Noskovci (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Čađavica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu „Kladarski breg“, Općina Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za zahvat - Rekonstrukcija traktorskog puta u šumsku cestu „Podaršanj“, Općina Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje o ispravci pogreške u rješenju za zahvat: Postavljanje poučno-edukativne staze „Zidina“ u Općini Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata Poučno-edukativna staza „Zidina“ - obnova postupka, Općina Špišić Bukovica“ (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za izgradnju uprave centra s gosp sadržajem u Pitomači (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu u k.o. Vukosavljevica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za rekonstrukciju traktorskog puta u šumsku cestu u k.o. Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Sopje (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za područje Općine Mikleuš (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za EM za postavljanje vodenice na Dravi – izmjena projekta (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata za rekonstrukciju NN mreže iz TS Noskovačka Dubrava (preuzmi)
 • Rješenje o prihvatljivosti  za ekološku mrežu za zahvat - Izgradnja sportskog pristaništa u Pitomači (preuzmi)
 • Rješenje o izgradnji niskonaponske mreže i javne rasvjete napajane iz TS 10(20)/0,4 kV Novi Gradac II – Bekovar (369) na katastarskim česticama k.č.br. 331 i 518 u k.o. Rušani prihvatljiv je za ekološku mrežu (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Ivica Silva, Bjelovar (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Moira d.o.o. Novi Budakovac (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Antun i Ivanka Škrinjar, Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Općina Čačinci (preuzmi)
 • Rješenje u postupku prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Park prirode Papuk (preuzmi)
 • Rješenje za formiranje Poučno-edukativne pješačke staze Banov Brod – faza II., Općina Pitomača (preuzmi)
 • Rješenje za izgradnju rekreativnog i edukativnog dječjeg igrališta u naselju Slatinski Drenovac, Park prirode Papuk (preuzmi)
 • Rješenje za uspostavu i uređenje poučne staze u Špišić Bukovici, Općina Špišić Bukovica (preuzmi)
 • Rješenje za rekonstrukciju bazena za kupanje u naselju Križnica (preuzmi)

Eksploatacija mineralnih sirovina:

 • Rješenje o utvrđivanju eksploatacijskog polja ugljikovodika „Dravica – Zalata“ (preuzmi)

Prostorni planovi (poveznica)

Obrasci za građenje (poveznica)

Popis javnopravnih tijela (poveznica)

Obrasci iz područja zaštite okoliša i prirode (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2017. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2018. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2019. godina (poveznica)

Procjena vrijednosti nekretnina 2020. godina Izvješće o tržištu nekretnina za 2020. godinu za područje Virovitičko-podravske županije
Skip to content