Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove

 • Privremeni pročelnik: Dario Ripli, dipl. ing. polj.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, Virovitica
 • Telefon: 033/638-170,
 • Faks: 033/722-465
 • dario.ripli@vpz.hr

Upravni odjel obavlja analitičko-planske, informacijske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvoj, šumarstvo, ribarstvo, lovstvo, turizam, obrt i malo poduzetništvo, vodno gospodarstvo, energetiku, promet i veze, regionalni razvoj te EU fondove, a osobito:

 • poslove praćenja stanja i proučavanja problematike u djelatnostima za koje je osnovan,
 • vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji,
 • promoviranje mogućnosti ulaganja u Županiju te pružanje podrške investitorima u pronalaženju investicijskih projekata i tijekom njihove realizacije,
 • sudjelovanje u organizaciji gospodarskih manifestacija, promocija, gospodarskih sajmova te izložbi,
 • praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač te podnošenja izvješća o njihovom radu,
 • suradnja s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga  upravnog odjela te gospodarsko-socijalnim vijećem,
 • poslovi vezani uz problematiku obrta, malog i srednjeg poduzetništva kroz pripremu i provedbu kreditnih linija, korištenja potpora i poticaja u poduzetništvu te provođenje projekata i programa s područja poduzetništva,
 • obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, navodnjavanja, ograničenja korištenja voda i slično, a u skladu sa zakonom,
 • obavljanje poslova iz područja regionalnog razvoja i to kroz izradu strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti upravnog odjela, te predlaganje i provođenje programa i projekata regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, kao i predlaganje razvojnih prioriteta Županije,
 • organiziranje i praćenje izrade Županijske razvojne strategije,
 • pripremanje za provođenje postupka za dodjelu koncesija u području energetike, upis u registar istih, te praćenje izvršavanja koncesijskih ugovora i izradu propisanih izvješća,
 • praćenje stanja i predlaganje mjera za ostvarivanje efikasne prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području Županije,
 • izrađivanje programa iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja, lovstva i šumarstva te provođenje prvostupanjskog upravnog postupka i izrađivanje izvješća o provedbi istih,
 • praćenje stanja, predlaganje mjera i poticanje unapređenja sustava obrane od tuče te ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda,
 • izrađivanje razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to posebice mjere ruralnog razvoja koje uključuju mjere zemljišne politike, unapređenje gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
 • provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i stručno-interesno povezivanje poljoprivrednika,
 • provođenje programa ruralnog razvoja u suradnji s lokalnim akcijskim grupama, jedinicama lokalne samouprave, udrugama i ostalim interesnim skupinama civilnog društva, sve na osnovu zakona i mogućnosti financiranja iz strukturnog fonda za ruralni razvoj EU,
 • praćenje stanja i provođenje programa iz područja šumarstva te u suradnji sa stručnim tijelima šumarske i drvoprerađivačke struke te predlaganje mjera za ostvarenje većih gospodarskih aktivnosti Županije,
 • praćenje stanja, provođenje programa i rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno Zakonu o lovstvu,
 • predlaganje i provođenje mjera unapređenja lovnog gospodarstva i gospodarenja lovištima i divljači, suradnja s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,
 • obavljanje poslova vezanih uz članstvo u međunarodnim  organizacijama te provođenje aktivnosti proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama,
 • priprema i provedba projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova u suradnji s VIDRA-om – Agencijom za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije,
 • obavlja i druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Županijska razvojna strategija (preuzmi)

Odluka o sadržaju strateške studije za Županijsku razvojnu strategiju Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine (preuzmi)

Master plan turizma (preuzmi)

Poduzetničke zone na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

Regionalizacija voćarske proizvodnje u Virovitičko-podravskoj županiji (preuzmi)

 

Share Button