Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Služba za poslove župana i opće poslove

 • Pročelnica: Jasna Abramović, dipl. iur.
 • Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Telefon: 033 638-110
 • Faks: 033 722-465
 • ured.zupana@vpz.hr
 • jasna.abramovic@vpz.hr

Služba za poslove župana i opće poslove, stručna je služba koja obavlja upravno-pravne, analitičko-informativne, normativne, organizacijsko-tehničke i druge stručne i zajedničke poslove za potrebe upravnih tijela Županije.

U okviru svog djelokruga Služba za poslove župana i opće poslove obavlja osobito sljedeće:

 • poslove protokola i odnosa s javnošću
 • poslove u vezi predstavki i pritužbi građana i pravnih osoba
 • poslove vezane za ostvarivanje plana i programa aktivnosti župana i zamjenika župana
 • poslove suradnje s vladinim i nevladinim udrugama
 • poslove promicanja ljudskih prava te prava nacionalnih zajednica i manjina
 • poslove iz područja vatrogastva, civilne zaštite te razminiranja
 • poslove u svezi rada i radnih odnosa dužnosnika Županije te službenika i namještenika upravnih tijela
 • uspostava i održavanje web stranice Županije
 • administrativne i druge stručne poslove za župana i njegove zamjenike
 • poslove uredskog poslovanja i arhive
 • poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije
 • pomoćno-tehničke poslove za potrebe upravnih tijela
 • obavlja i druge opće i zajedničke poslove sukladno zakonu, aktima župana i Županijske skupštine.

Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Virovitičko-podravske županije

Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Virovitičko-podravsku županiju

Pravo na pristup informacijama

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Etički kodeks

Antikorupcijski vodič za službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalno) samoupravi

Share Button
Skip to content