Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

UDRUGE SINDIKATA

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) utvrđuje da udruge i udruge više razine koje djeluju samo u jednoj županiji upisuju u registar udruga koji se vodi u nadležnom upravnom tijelu.

Udruge i udruge više razine koje djeluju na teritoriju Republike Hrvatske ili u dvije ili više županija upisuju se u registar udruga koji se vodi u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Sindikat može utemeljiti najmanje deset punoljetnih poslovno sposobnih fizičkih osoba. Udrugu poslodavca mogu utemeljiti tri pravne osobe ili punoljetne poslovne sposobne fizičke osobe. Udrugu više razine mogu utemeljiti najmanje dvije udruge sindikata ili udruga poslodavaca.

Udruga, odnosno udruga više razine mora imati statut utemeljen i donesen na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje članova.

Statutom udruge sindikata utvrđuje se svrha udruge, naziv, sjedište, naznaka djeluje li u jednoj ili više županija, odnosno na teritoriju Republike Hrvatske, znak, tijela udruge, način izbora i opoziva tih tijela, ovlaštenja tijela udruge, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način donošenja i izmjene statuta, pravila i drugih općih akata te prestanak djelovanja udruge. Statut udruge mora sadržavati odredbe o tijelima ovlaštenim za sklapanje kolektivnog ugovora te uvjetima i postupku organiziranja industrijskih akcija. Statutom određena svrha udruge mora biti sklapanje kolektivnih ugovora.

UPIS UDRUGE SINDIKATA

Zahtjev za upis udruge u registar s prilozima podnosi osoba ovlaštena za zastupanje i sadrži:

- zahtjev za upis u registar udruga (obrazac 4), odluku o utemeljenju, zapisnik o radu i odlukama utemeljiteljske skupštine, statut, popis utemeljitelja (obrazac 5), odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje, popis članova izvršnog tijela.

PRIJAVA PROMJENE PODATAKA

U registar se mora prijaviti svaka promjena naziva udruge sindikata, skraćenog naziva, sjedišta, podatka djeluje li udruga u jednoj ili više županija ili na teritoriju cijele Republike Hrvatske, naziva tijela, osoba ovlaštenih za zastupanje te ostale promjene statuta.

Zahtjev za promjenu podatka podnosi osoba ovlaštena za zastupanje u roku od trideset dana od dana nastanka promjene i sadrži:

- prijavu promjene podatka (obrazac 6), zapisnik o radu nadležnog tijela koje je donijelo odluku o promjeni, odluku o promjeni podataka.

Zahtjev za upis u registar novoutemeljenog sindikata i zahtjev za upis promjena u registar već upisanog sindikata, kao i prijavu prestanka djelovanja sindikata, predaje se Službi za poslove župana i opće poslove Virovitičko-podravske županije. Na zahtjev se plaća upravna pristojba od 35,00 kuna. O zahtjevu navedena Služba odlučuje rješenjem, na koji se može izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Obrasci i korisne poveznice:
Zahtjev za upis u registar udruga (obrazac broj 4)
Popis utemeljitelja udruge (obrazac broj 5)
Prijava promjene podataka (obrazac broj 6)
Prijava prestanka djelovanja (obrazac broj 7)
Izvadak iz Registra udruga (obrazac broj 9)
Popis udruga sindikata i udruga više razine registriranih u Virovitičko-podravskoj županiji
Zakon o radu
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

KOLEKTIVNI UGOVORI

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) utvrđuje da se svaki kolektivni ugovor, te svaka promjena (izmjena, dopuna ili otkaz) kolektivnog ugovora mora dostaviti, ovisno o razini primjene, ministarstvu ili nadležnom upravnom tijelu.

Svi kolektivni ugovori ili nove promjene koji se primjenjuju samo u Virovitičko-podravskoj županiji dostavljaju se Službi po poslove župana i opće poslove Virovitičko-podravske županije.

Kolektivni ugovor ili promjena kolektivnog ugovora dostavlja stranke koja je prva navedena u tome ugovoru, odnosno stranka koja otkazuje kolektivni ugovor.

Evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena vrši se upisom kolektivnog ugovora ili njegovih promjena u Knjigu evidencije kolektivnih ugovora koja se vodi na papiru, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

Obrazac i korisne poveznice:
Zahtjev za evidenciju kolektivnog ugovora

Zakon o radu
Pravilnik o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora
Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora
Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
Skip to content