Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

UDRUGE

Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe te upis i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Udruge su svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba (najmanje tri) koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Udruga podnose zahtjev za upis u registar udruga ili zahtjeve za upis promjena u registar udruga nadležnoj Službi za poslove župana i opće poslove Virovitičko-podravske županije.

Navedeni zahtjevi mogu se popuniti i elektronskim putem: Elektroničko popunjavanje zahtjeva za upis i upis promjena u Registar udruga.

UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Uz zahtjev za upis u registar udruga (Obrazac br. 1) prilažu se:
- Zapisnik o radu i odlukama osnivačke skupštine,
- iz zapisnika treba biti razvidno mjesto i vrijeme održavanja osnivačke skupštine, imena i prezimena osnivača udruge, te usvajanje sljedećih odluka:
- odluka o osnivanju udruge
- odluka o usvajanju statuta udruge
- izbori osoba u tijela upravljanja udrugom
- imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje (u skladu sa statutom)
- izbor likvidatora
- donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u registar udruga
- Odluka skupštine o pokretanju postupka za upis u registar udruga, ako takva odluka nije donesena na osnivačkoj skupštini,
- Statut udruge (u dva primjerka),
- Statut mora sadržavati odredbe o (čl. 13.st. 3. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19)):
- nazivu i sjedištu (čl. 14 i 15. Zakona),
- zastupanju (čl. 16 i 19. Zakona),
- područjima djelovanja sukladno ciljevima,
- ciljevima,
- djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
- gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja (čl. 31. Zakona),
- načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,
- uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova (čl. 12. i 42. Zakona),
- tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata (čl. 16., 17., 18., 19. Zakona),
- izboru i opozivu likvidatora udruge,
- prestanku postojanja udruge (čl. 48., 50.,51., 53., 54. Zakona),
- imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom (čl. 30. Zakona),
- postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge (čl. 53. Zakona),
- načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge (čl. 42.Zakona).
- Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (Obrazac br. 2),
- Preslike osobnih iskaznica/putovnica osnivača, likvidatora i osoba ovlaštenih za zastupanje,
- izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu osnivača udruge i preslik osobne iskaznice/putovnice za njenog predstavnika u udruzi,
- suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge,
- ovjerena suglasnost zakonskog zastupnika odnosno skrbnika za osnivača maloljetnu osobu s navršenih 14 godina života i punoljetnu osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu sklapanja pravnih poslova,
- ovjerene izjave o pristanku fizičke osobe ili njezinih nasljednika, povijesne ili znamenite osobe, te međunarodne organizacije o unošenju imena ili dijela imena u naziv udruge.

Zahtjev (Obrazac br. 1), se podnosi u dva primjerka.

O zahtjevu za upis u Registar udruga Republike Hrvatske nadležna Služba za poslove župana i opće poslove donosi rješenje. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave.

UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Sukladno odredbama članka 27. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), osoba ovlaštena za zastupanje udruge dužna je nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis promjena u registar udruga, za promjene koje se odnose na:
- statut,
- naziv (naziv na stranom jeziku),
- skraćeni naziv (skraćeni naziv na stranom jeziku),
- ciljeve i djelatnosti,
- sjedište i adresu sjedišta,
- izbor osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata,
- izbor i opoziv likvidatora,
- prestanak postojanja udruge.

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 3), prilažu se:
- zapisnik o radu i odlukama tijela udruge koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene,
- iz zapisnika mora biti razvidno vrijeme i mjesto održavanja sjednice, način sazivanja, broj prisutnih članova tijela u odnosu na ukupni broj članova tijela (KVORUM), dnevni red, kratki prikaz rada skupštine, tijek zapisnika mora biti usklađen s dnevnim redom, te jasno i nedvojbeno navedeno o čemu se na skupštini odlučivalo i koje su odluke donesene na skupštini, te odluke o promjenama za koje se traži upis promjena u registar udruga,
- novi statut ili njegove izmjene i dopune (u dva primjerka), ako je ta promjena predmet zahtjeva,
- preslike osobnih iskaznica/putovnica osoba ovlaštenih za zastupanje, odnosno likvidatora, ako je promjena osobe ovlaštene osobe ili likvidatora predmet zahtjeva,
- odluke skupština udruga o statusnim promjenama, ako su one predmet zahtjeva,
- suglasnost ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje određene djelatnosti, kada je to propisano posebnim zakonom kao uvjet za upis udruge, ako su predmet zahtjeva promjene djelatnosti udruge.

Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH (Obrazac br. 3) se podnosi u dva primjerka, a potpisuje ga osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Zahtjev za upis promjena u Registar udruga RH podnosi se u roku od 60 dana od donošenja odluke o promjeni.

Prema Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19), članak 27., stavak 5., udruga u pravnom prometu ne smije postupati po promjenama niti rabiti podatke o promjenama prije nego što su upisane u Registar udruga RH.
O zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske nadležna Služba za poslove župana i opće poslove donosi rješenje. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave.


STRANE UDRUGE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Strana udruga koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka strane države može obavljati svoju djelatnost na području Republike Hrvatske nakon upisa u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. Strana udruga upisom u registar stranih udruga ne stječe svojstvo pravne osobe.

Uz zahtjev za upis u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Obrazac br. 4) prilažu se:
- izvadak iz registra u kojem je, u državi po čijem pravu je osnovana strana udruga upisana, ne stariji od šest mjeseci, iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu udrugu (uz ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu),
- odluka o osnivanju strane udruge ovjerena od nadležnog tijela strane države, ako prema pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar (uz ovjereni prijevod),
- odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),
- odluka o ciljevima i djelatnostima koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj (uz ovjereni prijevod),
- ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu izvoda iz statuta ili drugog akta iz kojeg su vidljivi ciljevi i djelatnosti strane udruge,
- preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,
- potvrda o OIB-u strane udruge izdana od Ministarstva financija – Porezne uprave,
- drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisani posebni uvjeti za upis u registar stranih udruga.

Zahtjev za upis u Registar stranih udruga (Obrazac br. 4) podnosi nadležnom Upravnom tijelu osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj. Zahtjev se podnosi u dva primjerka.

Nadležno Upravno tijelo donosi rješenje o upisu strane udruge u registar stranih udruga. Protiv rješenja nadležnog Upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave.

Osoba ovlaštena za zastupanje strane udruge u RH dužna je nadležnoj Službi podnijeti zahtjev za upis promjena koje se odnose na:
- naziv (skraćeni naziv),
- sjedište ili adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj,
- ciljeve i djelatnosti koje će strana udruga obavljati u Republici Hrvatskoj,
- osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u Republici Hrvatskoj,
- prestanak djelovanja strane udruge u Republici Hrvatskoj.

Uz zahtjev za upis promjena u registar stranih udruga(Obrazac br. 5) prilažu se:
- ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odluke nadležnog tijela o promjeni i preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane udruge u RH.

Osoba ovlaštena za zastupanje izvijestit će nadležni ured o promjeni adrese sjedišta strane udruge u državi sjedišta.

IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA
Služba za poslove župana i opće poslove Virovitičko-podravske županije, na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske i Izvadak iz Registra stranih udruga Republike Hrvatske, neovisno o sjedištu udruge i sjedištu strane udruge.

JAVNOST REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE
Registar udruga i registar stranih udruga su javni. Podaci upisani u registre te statut udruge, ciljevi, djelatnosti udruge i ostali podaci su javni i objavljuju se na mrežnoj stranici Registra udruga Republike Hrvatske zajedno s poveznicom na javno objavljene podatke iz Registra neprofitnih organizacija.

Slijedom navedenog svaka udruga, odnosno svaka zainteresirana osoba može pristupiti javno objavljenom Registru udruga Republike Hrvatske, te ispisati ispis iz navedenog Registra.

Obrasci i korisni materijali za osnivanje i vođenje udruga:
Registar udruga Republike Hrvatske.
Elektroničko popunjavanje zahtjeva za upis i upis promjena u Registar udruga
Vodič za osnivanje udruge
Zahtjev za upis u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 1)
Popis osnivača i osoba ovlaštenih za zastupanje udruge (Obrazac br. 2)
Zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske (Obrazac br. 3)
Zahtjev za izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske
Zahtjev za upis u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Obrazac br. 4)
Zahtjev za upis promjena u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Obrazac br. 5)
Popis ciljanih skupina
Klasifikacija djelatnosti udruga
Nomenklatura sportova

Suglasnost za prijavu poslovnih subjekata u Registar poslovnih subjekata pri Državnom zavodu za statistiku

Radnje koje je potrebno obaviti nakon upisa ili upisa promjena u Registar udruga RH

Korisne poveznice:
Registar udruga RH
Registar stranih udruga RH
Ured za udruge Vlade RH
Središnji državni portal
Državni zavod za statistiku
Registar neprofitnih organizacija
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Ministarstvo pravosuđa i uprave

ZAKLADE

Zakonom o zakladama (NN 106/18, NN 98/19) uređuje se osnivanje, pravni položaj, djelovanje, upis, ustrojstvo, djelatnost, imovina, statusne promjene i prestanak zaklada, upis i prestanak stranih zaklada te nadzor nad radom zaklada i stranih zaklada.

Zaklada je imovina namijenjena da sama odnosno prihodima što ih stječe trajno služi ostvarivanju neke općekorisne svrhe ili dobrotvorne svrhe. Zaklada je neprofitna pravna osoba bez članova koja se osniva na neodređeno vrijeme. Iznimno, zaklada se može osnovati na određeno vrijeme dok se ne ispuni svrha zaklade, ako je tako određeno aktom o osnivanju zaklade.

Zakladu može osnovati domaća ili strana fizička ili pravna osoba (zakladnik). Zakladnik osniva zakladu aktom o osnivanju zaklade (odlukom, izjavom, oporukom, ugovorom i sl.). Ako se zaklada osniva za života zakladnika odnosno postojanja zakladnika, potpis zakladnika na aktu o osnivanju se javnobilježnički ovjerava. Ako se zaklada osniva za slučaj smrti zakladnika, izjava o osnivanju zaklade daje se u obliku izjave posljednje volje (oporuke).

Zaklade se upisuju u registar zaklada pri Upravnom tijelu u županiji odnosno gradskom uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove opće uprave, prema sjedištu zaklade.

Zaklada stječe pravnu osobnost danom upisa u Registar zaklada Republike Hrvatske. Ako zakladu osniva jedan zakladnik, zaklada se osniva izjavom o osnivanju zaklade. Ako zakladu zajednički osniva više osoba, akt o osnivanju donosi se u obliku ugovora.

Akt o osnivanju zaklade sadrži:
- osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika
- osobni identifikacijski broj (OIB) zakladnika, a ako zakladnik nema osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice zakladnika
- naziv i sjedište zaklade
- svrhu zaklade
- podatke o imovini zaklade koju je zakladnik namijenio za ostvarivanje svrhe zaklade (osnovna imovina)

Osnovna imovina zaklade može biti u novcu, stvarima ili pravima, a služi za trajno ostvarivanje svrhe zaklade. Vrijednost osnovne imovine i predvidljive prihode koje bi ona mogla davati te dostatnost za ostvarivanje svrhe zaklade mora procijeniti ovlašteni sudski vještak.

UPIS ZAKLADE U REGISTAR ZAKLADA
Zahtjevu za upis u registar zaklada (obrazac br. 1) prilaže se:
- akt o osnivanju zaklade
- odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade
- odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade
- potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke
- dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo
- procjena ovlaštenog sudskog vještaka
- izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika
- izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade
- pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana
- statut zaklade.

Zahtjev (obrazac br. 1) se podnosi u dva primjerka.

UPIS PROMJENA U REGISTAR ZAKLADA
Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi Službi za poslove župana i opće poslove Virovitičko-podravske županije zahtjev za upis promjena u registar zaklada koje se odnose na:
- naziv
- sjedište i adresu sjedišta
- osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata
- svrhu
- statut
- prestanak zaklade

Zahtjevu za upis promjena u registar zaklada (obrazac br. 3), prilaže se:
- zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada
- novi statut ili njegove izmjene i dopune odnosno izmjene ili dopune akta o osnivanju

Zahtjev (obrazac br. 3) se podnosi u dva.

Po zahtjevu za upis zaklade u registar zaklada i upis promjena zaklade u registar zaklada nadležna je Služba za poslove župana i opće poslove u Virovitičko-podravskoj županiji. Navedena Služba po zahtjevu donosi rješenje protiv kojeg se može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave.

STRANE ZAKLADE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Strana zaklada je zaklada koja je valjano osnovana na temelju pravnog poretka druge države.
Strana zaklada upisom u Registar stranih zaklada Republike Hrvatske ne stječe svojstvo pravne osobe.

Zahtjev za upis u registar stranih zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevu za upis u registar stranih zaklada prilaže se:
- izvadak iz registra strane države u koji je strana zaklada upisana iz kojeg je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana
- akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar
- odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini
- preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj
- drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada
- ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz točaka od 1-5.

Zahtjev se podnosi u dva primjerka.

O zahtjevu za upis strane zaklade u registar stranih zaklada nadležno upravno tijelo donosi rješenje. Protiv rješenja nadležnog upravnog tijela može se izjaviti žalba Ministarstvu pravosuđa i uprave.


Obrasci i korisni materijal za osnivanje i vođenje zaklada:
Zahtjev za upis u registar zaklada Republike Hrvatske (Obrazac br. 1)
Podaci o zakladniku i tijelima zaklade (Obrazac br. 2)
Zahtjev za upis promjena u registar zaklada Republike Hrvatske (Obrazac br. 3)
Zahtjev za upis u registar stranih zaklada Republike Hrvatske (Obrazac br. 4)
Zahtjev za upis promjena u registar stranih zaklada Republike Hrvatske (Obrazac br. 5)
Odluka o osnivanju zaklade - primjer
Ogledni statut zaklade

Korisne poveznice:
Registar zaklada
Registar stranih zaklada
Skip to content