Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

Proračun

 

2013. godina:

– Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2012. (preuzmi)

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ 2013 (preuzmi)

– 2. izmjene i dopune proračuna VPŽ 2013 (preuzmi)

– 3. izmjene i dopune proračuna VPŽ 2013 (preuzmi)

– Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2013. (preuzmi)

 

2014. godina:

– Proračun 2014 (preuzmi)

– 1. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2014. s projekcijama za 2015. i 2016. (preuzmi)

– 2. Izmjene i dopune Proračuna VPŽ 2014 (preuzmi)

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna VPŽ 2014 (preuzmi)

– Financijski izvještaji VPŽ za 2014. (preuzmi)

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (preuzmi)
 • Izvještaj o novčanim tijekovima (preuzmi)
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (preuzmi)
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (preuzmi)
 • Bilanca – stanje na dan 31. prosinca 2014. godine (preuzmi)
 • Obveze (preuzmi)

– Bilješke uz izvještaje (preuzmi)

– Tablice uz izvještaje

 • Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate (preuzmi)
 • Tablica 2: Primljeni krediti i zajmovi te otplate (preuzmi)
 • Tablica 3: Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi (preuzmi)
 • Tablica 4: Dospjele kamate na kredite i zajmove (preuzmi)

– Obrazac UDJ (preuzmi)

– Konsolidirani inancijski izvještaji VPŽ za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. (preuzmi)

 • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (preuzmi)
 • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (preuzmi)
 • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (preuzmi)
 • Bilanca – stanje na dan 31. prosinca 2014. godine (preuzmi)
 • Obveze (preuzmi)

– Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj (preuzmi)

– Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2014. (preuzmi)

 

2015. godina:

– Proračun 2015 (preuzmi)

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za razdoblje siječanj – lipanj 2015. (preuzmi)

– 1. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2015. godinu (preuzmi)

– 2. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2015. godinu (preuzmi)

– Financijski izvještaji VPŽ za 2015. godinu (preuzmi)

– Bilješke uz financijske izvještaje 2015. (preuzmi)

– Konsolidirani financijski izvještaji 2015. (preuzmi)

– Bilješke uz konsolidirane izvještaje 2015. (preuzmi)

– Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2015. (preuzmi)

 

 2016. godina:

– Proračun 2016. (preuzmi)

– 1. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)

– 2. izmjene i dopune Proračuna VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)

– polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2016. (preuzmi)

– financijski izvještaji VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)

– Konsolidirani financijski izvještaji VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)

– Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna VPŽ za 2016. godinu (preuzmi)

 

2017. godina:

– Proračun 2017. (preuzmi)

– Izmjene i dopune Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu (preuzmi)

– Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine (preuzmi)

– Financijski izvještaji VPŽ za 2017. godinu (preuzmi)

– Bilješke uz financijske izvještaje VPŽ za 2017. godinu (preuzmi)

2018. godina:

– Proračun 2018. (preuzmi)

– Odluka o izvršavanju proračuna (preuzmi)

Županijska uprava za ceste VPŽ

– polugodišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu (preuzmi)

Share Button