Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

7. sjednica Županijske skupštine

Poziv na skupštinu (preuzmi)

Prilog – Evidencijski listić (preuzmi)

1. Ovjera zapisnika sa 6. sjednice Županijske skupštine (preuzmi)

2. Razmatranje Izvješća o radu župana Virovitičko-podravske županije u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. (preuzmi)

3. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu obrane od tuče u 2014. godini (preuzmi)

4. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu (preuzmi)

5. Razmatranje Plana rada i Financijskog plana VIDRA-e- Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu (preuzmi)

6. Razmatranje Izvješća o radu Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije za 2014. godinu (preuzmi)

7. Razmatranje Izvješća o stanju sigurnosti na području Policijske uprave Virovitičko-podravske za 2014. godinu (preuzmi)

8. Razmatranje prijedloga Javnih potreba iz programa zdravstvene zaštite za 2015. godinu (preuzmi)

9. Razmatranje prijedloga Odluke o zaštiti izvorišta Bikana (preuzmi)

10. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izbora Savjeta mladih Virovitičko- podravske županije (preuzmi)

11. Donošenje Rješenja o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici:

a) Ivane Virag iz Virovitice

b) Mirka Malčec iz Virovitice (preuzmi)

12. Donošenje Zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge odnosno izmjene i dopune statuta osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Virovitičko-podravska županija (poveznica)

13. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Kazališta Virovitica (preuzmi)

14. Razmatranje prijedloga Rješenja o razrješenju doktora medicine i drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove – Sanja Mitin (preuzmi)

15. Donošenje Rješenja o imenovanju doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji utvrđuju nastup smrti i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

16. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika (preuzmi)

17. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača o darovanju nekretnina općini Pitomača (preuzmi)

18. Donošenje Zaključka davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Gradina o darovanju nekretnina Virovitičko-podravskoj županiji (preuzmi)

Share Button