Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

07. lipnja 2019.

Prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći

Sukladno članku 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije raspisao je javni natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 57/19 od 7. lipnja 2019. godine za:

– Višeg/u stručnog suradnika/cu (II) za gospodarstvo – 1 izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Tekst natječaja dostupan je na web stranici Narodnih novina.

Od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na natječaj.

Posljednji dan za podnošenje prijava je 15. lipnja 2019. godine.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 1. Opis poslova radnog mjesta 
 • proučava i stručno obrađuje pitanja iz područja gospodarstva
 • obavlja poslove praćenja i realizacije kreditnih linija iz područja nadležnosti Upravnog odjela
 • sudjeluje u rješavanju u upravnim i neupravnim stvarima iz područja nadležnosti Upravnog odjela,
 • izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata,
 • izrađuje analize i izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • sudjeluje u apliciranju i provedbi projekata Europske unije iz područja nadležnosti Upravnog odjela,
 • vodi sve evidencije o subjektima iz područja svog rada,
 • surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne samouprave,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
 1. Podaci o plaći

Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 28/10) plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prema Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» Virovitičko-podravske županije broj 6/10) koeficijent  složenosti poslova za radno mjesto Viši stručni suradnik (II)  iznosi 2,70.

Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaća djelatnika upravnih tijela Virovitičko-podravske županije Klasa: 120-01/18-01/03, Urbroj: 2189/1-06/1-18-1 od 18. prosinca 2018.

 1. Testiranje kandidata

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se  prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Na web stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) te na oglasnoj ploči Virovitičko-podravske županije objavit će se vrijeme održavanja objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Za svaki dio provjere znanja (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1-10.

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129*/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18),
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

Po dolasku, prije početka provjere znanja, kandidati su dužni predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Po završetku pisanog testiranja, kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova pristupit će razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

Nakon završetka provjere znanja (pisanog testiranja i intervjua) Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također, molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u natječaju i to u obliku navedenom u natječaju.

Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte na adresu: jasna.abramovic@vpz.hr

Share Button