Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

05. lipnja 2019.

Prijam u službu u Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i EU fondove Virovitičko-podravske županije

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći

Sukladno članku 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18), pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Virovitičko-podravske županije raspisao je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme klasa: 112-03/19-01/05, Urbroj: 2189/1-05/1-19-1 od 29. svibnja 2019 godine za:

 • Stručnog suradnika/cu za ruralni razvoj i europske fondove – 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao.

Tekst oglasa dostupan je na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Virovitica.

Od dana objave oglasa na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Virovitica, počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas.

Posljednji dan za podnošenje prijava je 13. lipnja 2019. godine.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

 1. Opis poslova radnog mjesta 
 • proučava i stručno obrađuje pitanja iz područja ruralnog razvoja i europskih fondova
 • sudjeluje u apliciranju i provedbi projekata iz područja nadležnosti Upravnog odjela sufinanciranih iz fondova Europske unije
 • izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata,
 • sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela,
 • vodi propisane evidencije,
 • izvršava opće i druge akte tijela Županije,
 • surađuje s nadležnim institucijama, udrugama, jedinicama lokalne samouprave i drugim subjektima,
 • obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika
 1. Podaci o plaći

Sukladno članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 28/10) plaću službenika, odnosno namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čini umnožak koeficijenata složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prema Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Virovitičko-podravske županije («Službeni glasnik» Virovitičko-podravske županije broj 6/10) koeficijent  složenosti poslova za radno mjesto Stručni suradnik  iznosi 2,50.

Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaća djelatnika upravnih tijela Virovitičko-podravske županije Klasa: 120-01/18-01/03, Urbroj: 2189/1-06/1-18-1 od 18. prosinca 2018.

 1. Testiranje kandidata

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, provest će se  prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

 Na web stranici Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) te na oglasnoj ploči Virovitičko-podravske županije objavit će se vrijeme održavanja objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Za kandidata koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Za svaki dio provjere znanja (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1-10.

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan oglas temelje se na sljedećim propisima:

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129*/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18),
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)

Po dolasku, prije početka provjere znanja, kandidati su dužni predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Po završetku pisanog testiranja, kandidati koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova pristupit će razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa (intervju).

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad.

Nakon završetka provjere znanja (pisanog testiranja i intervjua) Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

Molimo podnositelje da u prijavi navedu broj fiksnog ili mobilnog telefona na koji, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom natječajnog postupka.

Također, molimo podnositelje da prijavi prilože sve isprave naznačene u oglasu i to u obliku navedenom u oglasu.

Ukoliko utvrdite da je potrebno dopuniti prijavu koju ste već podnijeli, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka natječajnog roka.

Kandidat može tijekom natječajnog postupka pisanim putem povući prijavu.

Eventualne dodatne upite možete poslati putem elektroničke pošte na adresu: jasna.abramovic@vpz.hr

Share Button