Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

02. veljače 2018.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga, koji su od općeg interesa za Virovitičko-podravsku županiju u 2018. godini

Na temelju članka 23. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), članka 20. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju i Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Virovitičko-podravsku županiju Klasa: 230-01/18-01/01, Urbroj: 2189/1-05/08-18-1 od 31. siječnja 2018. godine, pročelnica Ureda župana, dana 2. veljače 2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA KOJI SU OD OPĆEG INTERESA ZA

VIROVITIČKO-PODRAVSKU ŽUPANIJU U 2018. GODINI

Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (preuzima i ispunjava prijavitelj projekta): Javni natječaj – preuzmite ovdje Upute za prijavitelje – preuzmite ovdje Opisni obrazac prijave projekta – preuzmite ovdje Obrazac proračuna projekta – preuzmite ovdje Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – preuzmite ovdje Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo) – preuzmite ovdje Dokumentacija za provođenje Javnog natječaja (popunjava Virovitičko-podravska županija): Obrazac za procjenu projekta – preuzmite ovdje Obrazac ugovora o financiranju – preuzmite ovdje Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije projekta): Obrazac opisnog izvještaja – preuzmite ovdje Obrazac financijskog izvještaja – preuzmite ovdje
Skip to content