Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. veljače 2008.

Utvrđeni elementi ugovora o zajedničkom korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom

Na sjednici stručnog tima za provedbu projekta županijskog odlagališta otpada, kojom je predsjedavao Antun Mihoković, utvrđeni su elementi ugovora o zajedničkom korištenju županijskog centra za gospodarenje otpadom. Odnosno utvrđeno je sljedeće: Stranke u Sporazumu su: Virovitičko - podravska županija, te općine i gradovi (JLS) tj.: Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina, Virovitica, Suhopolje, Sopje, Slatina, Čađavica, Nova Bukovica, Mikleuš, Voćin, Čačinci, Zdenci, Crnac, Orahovica. Sudionik sporazuma je i Županijski centar za gospodarenje otpadom d.o.o – nosilac pripreme dokumentacije i izgradnje te operacionalizacije rada Županijskog Centra za gospodrarenjem otpadom. Predmet sporazuma je: pokretanje i osiguranje financijskih sredstava za istražne radove na lokacijama Jasenaš i Dabrovica; Pokretenje i osiguranje i financijskih sredstava za izradu Studije utjecaja na okoliš; Pokretanje izrade i financiranje izrade Studije izvedivosti (Feasibility study); Raspisivanje natječaja za izradu Idejnog rješenja ; Raspisivanje natječaja za izradu Idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole; Izrada Parcelacijskog elaborata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa; Sudjelovanje na natječaju za sufinciranje svih pripremnih aktivnosti od strane Fonda za energetsku učinkovitosti – FZOEU.
Skip to content