Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

08. veljače 2008.

Održan Kolegij načelnika i gradonačelnika Virovitičko – podravske županije

Uz nazočnost župana Virovitičko – podravske županije, dr. Stjepana Feketića, tajnika Skupštine Virovitičko – podravske županije, Ivana Horvata, pročelnika Službe za europske integracije i regionalni razvoj VPŽ Antuna Mihokovića, Zlate Karlović, koordinatorice Stručnog tima za provedbu županijskog odlagališta otpada, te uz nazočnost gradonačelnika i načelnika s područja županije, održan je Kolegij načelnika i gradonačelnika. Na dnevnom redu bile su sljedeće točke: Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj s posebnin osvrtom na Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine; Plan gospodarenja otpadom za Virovitičko - podravsku županiju; Informacija o pripremi tehničke dokumentacije za županijsko odlagalište otpada i mogućnosti korištenja sredstava predpristupnih fondova Europske unije (IPA program – komponenta III ).
Govoreći o navedenoj tematici, istaknuto je kako će biti moguće korištenje Europskih fondova (za unutarnju infrastrukturu, odlagalište, prateće objekte), ali da ta sredstva nije moguće koristiti za kupnju zemljišta, za vanjsku komunalnu infrastrukturu, za pretovarne stanice, za mehaničko - biološka obradu (MBO) – JPP, za projektnu dokumentaciju. Uvjeti natjecanja za EU fondove (IPA) su: Ishođena projektna dokumentacija (Dokumentacija za lokacijsku dozvolu (idejno rješenje, istražni radovi, studija utjecaja na okoliš, elaborat za lokacijsku dozvolu); Dokumentacija za pripremu prijave za FZOEU i EU fondove (predinvesticijska studija i plan investicije – Prefasibility study); Dokumentacija za prijavu za FZOEU i EU fondove (Studija izvodljivosti, Cost-benefit analiza, tehnička dokumentacija za aplikaciju – sažetak glavnog projekta, sažetak SUO-a); Ddokumentacija za dobivanje građevinske dozvole; Natječajna dokumentacija za javno nadmetanje – tender dossier. Za te namjene se mogu koristiti sredstva FZOEU (Fonda za energetsku učinkovitost) od 40 do 80 posto. Uvjeti prava na sufinanciranje FZOEU: Za dokumentaciju za lokacijsku dozvolu treba biti: osnovana županijska tvrtka za gospodarenje otpadom; prostornim planom određena lokacija CGO-a; sklopljen ugovor županije sa gradovima i opčinama o zajedničkom korištenju budućeg ŽCGO-a; Za predinvesticijsku studiju i plan investicija (nakon prihvaćanja Studije utjecaja na okoliš i odobrenja (revizije) idejnog rješenja); Za prijavu za financiranje (nakon prihvaćanja i odobrenja predinvesticijske studije i plana investicija); Za projekt za građevinsku dozvolu (nakon dobivanja lokacijske dozvole, nakon odabira privatnog partnera za budući JPP i nakon prihvaćanja i odobrenja sufinanciranja); Za natječajnu dokumentaciju (tender dossier, nakon odobrenja (revizije) projekta za građevnu dozvolu. U roku od tjedan dana dana načelnici i gradonačelnici trebaju se očitovati o nacrtu sporazuma u kojem.
Skip to content