Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

30. siječnja 2008.

Virovitičko – podravski župan dr. Stjepan Feketić za četvrtak sazvao sjednicu Poglavarstva

Župan Virovitičko – podravske županije, dr. Stjepan Feketić, sazvao je za četvrtak 31. siječnja sjednicu Poglavarstva Virovitičko – podravske županije. Na dnevnom redu sjednice između ostalih, biti će sljedeće točke: Donošenje Zaključka o prihvaćanju Kolektivnog ugovora za zaposlenike u ustanovama kulture Grada Virovitice; Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u osnovnim školama za 2008. godinu; Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole na području Virovitičko - podravske županije za 2008. godinu; Donošenje Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole na području Virovitičko - podravske županije za 2008. godinu; Donošenje Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u srednjim školama i Učeničkom domu Virovitica za 2008.godinu; Utvrđivanje prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Suhopolje o prodaji nekretnina u Cabuni; Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na plaćanje predujma OŠ Voćin; Izvješće o realizaciji investicijskom zahvatu, sanacija krovišta na Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić Orahovica.

Skip to content