Virovitičko-podravska županija (Uvijek otvorenih vrata)Virovitičko-podravska županija

14. sjednica Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije (20. 12. 2016.)

Poziv na skupštinu (preuzmi)

 

Dnevni red:

Aktualni sat

1. Ovjera zapisnika sa  13. sjednice Županijske skupštine, (preuzmi)

2. Razmatranje prijedloga 2. Izmjena i dopuna Proračuna Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2016. godinu, (preuzmi)

3. Razmatranje prijedloga Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019.godinu, (preuzmi)

4. Razmatranje prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu, (preuzmi)

5. Razmatranje prijedloga Programa rada Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije za 2017.godinu, (preuzmi)

6. Razmatranje  prijedloga Odluke o  raspoređivanju sredstava Proračuna Virovitičko-podravske županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije u 2017. godini, (preuzmi)

7. Razmatranje Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta sa Financijskim planom za 2017. godinu, (preuzmi)

8. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju Virovitičko-podravske županije Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini (preuzmi)

9. Razmatranje prijedloga Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije 2011. – 2016. godine na vremensko razdoblje 2011. – 2017. (preuzmi)

10. Razmatranje Izvješća o stanju u gospodarstvu Virovitičko-podravske županije u 2015., (preuzmi)

11. Razmatranje Informacije o kvaliteti zraka na području Virovitičko-podravske županije za 2015. godinu, (preuzmi)

12. Razmatranje Informacije o stanju komunalne infrastrukture na području Virovitičko-podravske županije (preuzmi)

13. Razmatranje prijedloga Analize stanja sustava civilne zaštite za područje Virovitičko-podravske županije za 2016. godinu, (preuzmi)

14. Razmatranje prijedloga Godišnjeg provedbenog plana zaštite od požara za područje Virovitičko-podravske županije 2017. godinu, (preuzmi)

15. Razmatranje prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije u 2017. godini, (preuzmi)

16. Razmatranje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Virovitica o davanju prethodne suglasnosti  ravnatelju  za zaključivanje ugovora o nabavi  usluge jednogodišnjeg osiguranja, (preuzmi)

17. Razmatranje  prijedloga Odluke o prihvatu stjecanja  nekretnina u korist Virovitičko-podravske županije,  (preuzmi)

Prilozi:

  • Odgovor na vijećničko pitanje – Opća bolnica Virovitica (preuzmi)
  • Stavovi odbora (preuzmi)
Share Button